2014 Eylül Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 03.09.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Eylül ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 02.09.2014 tarih ve 13 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 13
RAPOR TARİHİ : 02.09.2014
İLGİ :Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 01.09.14 tarih ve 669 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yazısında;“Eyüp ilçesinin tarihi miras değerlerini bünyesinde barındıran kentsel sit alanının kültürel kimliğinin, koruma-kullanım dengesi çerçevesinde daha fazla görünür, anlaşılır ve deneyimlenebilir olmasını sağlayarak bu tarihi alanın değerinin yerel halk, geniş İstanbul kesimleri ve yurtdışından gelen ziyaretçiler tarafından daha iyi anlaşılmasını mümkün kılmak amacıyla tanımlanan alanın yönetim planı yapılması planlanmaktadır.
Eyüp Kentsel Sit Alanı, Eyüp Sultan Tarihi Merkez ve Yakın Çevresi Alan Yönetim Planı’nın yapılabilmesi için Bilgi Üniversitesi’nden Hizmet Tedarik edilecektir.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Diğer Kuruluşlarla İlişkiler başlıklı 75 inci maddesinin (c) bendi’nde; “c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfları, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir.” denilmekte; yine aynı kanunun Belediye Başkanının görev ve yetkilerini belirleyen 38 inci maddesinin (g) bendinde; Belediye Başkanına, yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapma yetkisi tanınmaktadır.
Bu itibarla, söz konusu projenin Bilgi Üniversitesi ile ortak olarak gerçekleştirilmesi amacıyla hizmet tedariki ve işbirliği protokolü düzenlenmesi ve bu konudaki tüm iş ve işlemlerin ifası için Belediye Başkanı Remzi Aydın’a yetki verilmesi hususunda yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüp Kentsel Sit Alanı, Eyüp Sultan Tarihi Merkez ve Yakın Çevresi Alan Yönetim Planı projesinin Bilgi Üniversitesi ile ortak olarak gerçekleştirilmesi amacıyla hizmet tedariki ve işbirliği protokolü düzenlenmesi ve bu konudaki tüm iş ve işlemlerin ifası için Belediye Başkanı Remzi Aydın’a yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.
Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;

Hukuk Komisyonunun 02.09.2014 tarih ve 13 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.