2014 Eylül Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 03.09.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Eylül ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Plan Bütçe ve Hukuk Ortak Komisyonunun 02.09.2014 tarih ve 06 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE VE HUKUK ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 06
RAPOR TARİHİ : 02.09.2014
İLGİ : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 27.08.14 tarih ve S/176 sayılı yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ
Park ve Bahçeler Müdürlüğü yazısında; “Hizmet Alımları İhale Yönetmeliğinin 4.maddesi 10.fıkrasında “İdareler, ertesi yıla geçen veya gelecek yıllara yaygın yüklenmelerinin tabi oldukları mali mevzuat ile diğer mevzuat hükümleri esas alarak gerçekleştirir.” denilmektedir.
Bu itibarla 5393 sayılı Belediye Kanununun “Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri” başlıklı 67.maddesinde “Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili ilk mahalli idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.” denilmesi hasebiyle, Belediyemiz işlerinin daha seri ve düzenli yürütülebilmesi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19.maddesi açık ihale usulü ile 2015-2016 yıllarını kapsayacak şekilde 24 ay boyunca Eyüp İlçesi sınırları içerisindeki park ve bahçe bakım, onarım temizlik işlerine ait personele dayalı olmayan hizmet alımı işi alınabilmesi hususunun Makamınızca da uygun görülmesi halinde yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Belediyemiz işlerinin daha seri ve düzenli yürütülebilmesi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19.maddesi açık ihale usulü ile 2015-2016 yıllarını kapsayacak şekilde 24 ay boyunca Eyüp İlçesi sınırları içerisindeki park ve bahçe bakım, onarım temizlik işlerine ait personele dayalı olmayan hizmet alımı işi alınabilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;

Plan Bütçe ve Hukuk Ortak Komisyonunun 02.09.2014 tarih ve 06 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.