2014 Eylül Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 03.09.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Eylül ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 02.09.2014 tarih ve 11 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 11
RAPOR TARİHİ : 02.09.2014
İLGİ : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25.08.2014 tarih ve 1077 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısında;
“5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesine istinaden hazırlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmeliğin Kadro Değişikliği başlıklı 11 inci maddesinde “Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır.” hükmü yer aldığından;
1- Belediyemizde mevcut 4 adet boş kadronun yetersizliği nedeniyle gerekli olan unvan-derece değişikliğinin yapılmasını;
2- Belediyemizde mevcut 10 adet dolu kadronun yetersizliği nedeniyle gerekli olan unvan-derece değişikliğinin yapılmasını;
Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili cetveller ilişikte olup yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; teklifin müdürlüğünden geldiği şekliye kabulü komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;

Hukuk Komisyonunun 02.09.2014 tarih ve 11 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.