Belediye Meclisinin 06.11.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Kasım ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Tarife+İmar Ortak Komisyonunun 06.11.2014 tarih ve 01 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

TARİFE + İMAR ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 01
RAPOR TARİHİ : 06.11.2014
İLGİ : İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.10.2014 tarih ve 1111 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısında; “2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 96.maddesine “Bakanlar Kurulu kanunda en az ve en çok miktarları gösteren vergi ve harçlarla ilgili tarifelerde yer alan limitleri mahallin semtleri arasında sosyal ve ekonomik gelişmişlikleri de göz önünde tutarak Belediye Meclisleri tarafından belirlenir.”denilmektedir.
Buna istinaden Müdürlüğümüze ait 2015 yılı için tarife teklifleri ekte olup, bir karar alınmak üzere yazımızın Meclise havalesini olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ


Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 2015 yılı için belirlenen tarife tekliflerinin ekli listedeki değişiklikler yapılarak kabulü komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;
Tarife+İmar Ortak Komisyon Raporunun 06.11.2014 tarih ve 01 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.