Belediye Meclisinin 06.11.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Kasım ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Kültür Turizm+Çevre Ortak Komisyonunun 05.11.2014 tarih ve 11 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK + KÜLTÜR TURİZM + ÇEVRE ORTAK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 11
RAPOR TARİHİ : 05.11.2014
İLGİ : Plan ve Proje Müdürlüğünün 30.10.2014 tarih ve 1029 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
Plan ve Proje Müdürlüğü yazısında;
“İlgi: 08.11.2012 tarihli ve 28461 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına ait Katkı Payına Dair Yönetmelik”
2863 sayılı K.T.V.K. Kanunun 12. Maddesine dayanılarak çıkarılan ve 08.11.2012 gün, 28461 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelikte “Belediyelerin ve il özel idarelerinin görev alanlarında kalan kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8 inci ve 18 inci maddeleri uyarınca mükellef hakkında tahakkuk eden emlak vergisinin % 10'u nispetinde Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı tahakkuk ettirilir ve ilgili belediyesince emlak vergisi ile birlikte tahsil edilir.” denilerek yönetmeliğin esasları belirlenmiştir.
Eyüp İlçesi sınırları içerisinde bulunan 7 adet çeşme; 72 Ada 1 Parsel Alaca Çeşme (21.05.2013 tarih ve 1399 sayılı İst. III. Nolu KTVKK) , 219 Ada 11 Parsel Çorlulu Ali Paşa Çeşmesi (15.01.1977 tarih ve 9591 sayılı G.E.E.A.Y.K.) , 351 Ada 4 Parsel Elhac Süleyman Ağa Çeşmesi (15.01.1977 tarih ve 9591 sayılı G.E.E.A.Y.K.), 163 Ada 2 Parsel Kasapbaşı Çeşmesi (15.10.2008 tarih ve 2117 sayılı İst. III. Nolu KTVKK), 111 Ada 16 Parsel Kırımi Mehmed Efendi Çeşmesi (15.01.1977 tarih ve 9591 sayılı G.E.E.A.Y.K.), 292 Ada 1 Parsel Nazım Bey Meydan Çeşmesi (15.01.1977 tarih ve 9591 sayılı G.E.E.A.Y.K.), 38 Ada 22 Parsel, Rayetkeşan Kalfa Çeşmesi (14.07.1978 tarih ve 10540 sayılı G.E.E.A.Y.K.) Eyüp Belediyesi mülkiyetindedir.
Söz konusu parsellerde yer alan çeşmelerin restorasyonu amacıyla, “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı’ndan yararlanılması ve ilgi yönetmeliğin 9.maddesinde belirtilen işlerde (rölöve, restitüston, restorasyon projelendirme, planlama, uygulama) katkı payının ilgili kurumlardan talep edilmesi, kullanılması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin meclise havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüp İlçesi sınırları içerisinde bulunan 7 adet çeşmenin restorasyonu amacıyla, “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı’ndan yararlanılması ve ilgi yönetmeliğin 9.maddesinde belirtilen işlerde (rölöve, restitüston, restorasyon projelendirme, planlama, uygulama) katkı payının ilgili kurumlardan talep edilmesi, kullanılması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.
Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;
Hukuk+Kültür Turizm+Çevre Ortak Komisyonunun 05.11.2014 tarih ve 11 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.