Belediye Meclisinin 06.11.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Kasım ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Kültür Turizm+Çevre Ortak Komisyonunun 05.11.2014 tarih ve 04 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK + KÜLTÜR TURİZM + ÇEVRE ORTAK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 04
RAPOR TARİHİ : 05.11.2014
İLGİ : Plan ve Proje Müdürlüğünün 30.10.2014 tarih ve 1036 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Plan ve Proje Müdürlüğü yazısında;
“İlgi: 08.11.2012 tarihli ve 28461 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Taşınmaz Kültür
Varlıklarının Korunmasına ait Katkı Payına Dair Yönetmelik”
2863 sayılı K.T.V.K. Kanunun 12. Maddesine dayanılarak çıkarılan ve 08.11.2012 gün, 28461 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelikte “Belediyelerin ve il özel idarelerinin görev alanlarında kalan kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere 29/07/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8 inci ve 18 inci maddeleri uyarınca mükellef hakkında tahakkuk eden emlak vergisinin % 10'u nispetinde Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı tahakkuk ettirilir ve ilgili belediyesince emlak vergisi ile birlikte tahsil edilir.” denilerek yönetmeliğin esasları belirlenmiştir.
Eyüp İlçesi, İslambey Mahallesi, 217 ada, 45 Parsel sayılı yerde bulunan Camii ve Haziresi ile 217 ada, 46 parselde bulunan Cami ek yapı Vakıflar mülkiyetinde olup; 217 ada, 44 parseldeki çeşme Eyüp Belediyesi mülkiyetindedir. 217 ada 45 parsel sayılı Camii ve Haziresi ile 44 parseldeki çeşme 15.01.1977 tarih ve 9591 sayılı G.E.E.A.Y.K. kararı ile tescilli eski eserlerdir.
Söz konusu parselde yer alan İslambey Camii ve Haziresi ile çeşme’ nin yeniden ihyası amacıyla, “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı’ndan yararlanılması ve ilgi yönetmeliğin 9.maddesinde belirtilen işlerde (rölöve, restitüston, restorasyon projelendirme, planlama, uygulama) katkı payının ilgili kurumlardan talep edilmesi, kullanılması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin meclise havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüp İlçesi, İslambey Mahallesi, 217 ada, 45 Parsel sayılı yerde bulunan İslambey Camii ve Haziresi ile çeşme’ nin yeniden ihyası amacıyla, “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı’ndan yararlanılması ve ilgi yönetmeliğin 9.maddesinde belirtilen işlerde (rölöve, restitüston, restorasyon projelendirme, planlama, uygulama) katkı payının ilgili kurumlardan talep edilmesi, kullanılması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.
Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;
Hukuk+Kültür Turizm+Çevre Ortak Komisyonunun 05.11.2014 tarih ve 04 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.