2015 Kasım Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 05.11.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Kasım ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 06.10.2015 tarih ve 206 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 206
Rapor Tarihi : 06.10.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-99 1254 sayı, 30.09.2015 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
05.10.2015 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi : a) 30.06.2015 tarih, 5453 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı ve eki
10.09.2013 tarih, 1626 sayılı İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Kararı
b) İBBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı,
Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 14.07.2015 tarih ve
62956595.310.06/ 1343/ 134864 sayılı yazısı ve ekleri
c) 11.08.2015 tarih, 12814 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı
d) İBBB Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün
17.08.2015 tarih ve 21362969-310.01/887102-2927-152103 sayılı yazısı.
e) İBBB İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün(İSKİ)
26.08.2015 tarih ve 24272852-310.01.04.01 434299 sayılı yazısı ve ekleri
İlgi yazı eki kurul kararında “…tarihi Fil köprüsünün yol devamlılığına ilişkin istikametin bozulduğu anlaşıldığından, Fil Köprüsü Caddesi ve Fil Köprüsü ilişkisini kuran yol istikamet düzenlemesinin, 1/1000 ölçekli mer-i plana işlenmesine ait düzenlemenin Belediyesince yapılarak Kurulumuza iletilmesine karar verildi.” denilmektedir. İlgi yazı eki karar doğrultusunda tarafımızca 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifi hazırlanmıştır.
Söz konusu plan tadilatı teklifine yönelik ilgi(b), ilgi(c), ilgi(d) ve ilgi(e) kurum görüşleri bulunmaktadır.
İlgi b) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüş yazısında; “…Sonuç olarak; yukarıda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu alana “Park ve Refüj Alanı” fonksiyonlarının getirilmesi şeklinde 1/1000 Ölç. U.İ.Planı değişikliğinin yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.
İlgi c) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görüş yazısında; “…plan tadilat notunda yer alan “Yola mahreci olmayan ve yol ile parsel arasında park, çocuk bahçesi vb. fonksiyonlar düzenlenmiş alanlardan meri imar yönetmeliği koşullarına göre sadece bina giriş çıkışı yapılabilir” denilmektedir. Ancak; 373 ada,6 parselin başka imar yollarına mahreci bulunmasına rağmen plan tadilatına konu park alanına rastlayan kısımdan giriş çıkış yapmaktadır. Bu nedenle plan notunun “…Park alanından giriş çıkış yapılabilir.” olarak düzenlenmesi…” denilmektedir.
İlgi d) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısının Ulaşım Kararı bölümünde; “...Eyüp İlçesi, 378 ada, 2, 4 ve 5 parsellerin bir kısmı ve kadastral boşluğu kapsayan alanda 10.09.2013 tarih ve 1626 sayılı İstanbul II numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurul kararında “…tarihi Fil Köprüsünün yol devamlılığına ilişkin istikametin bozulduğu anlaşıldığından Fil Köprüsü Caddesi ve Fil Köprüsü ilişkisini kuran yol istikametinin düzenlenmesinin, 1/1000 ölçekli meri plana işlenmesine ait düzenlemenin Belediyesince yapılarak kurulumuza iletilmesine karar verildi.” denildiği belirtilerek, Kurul Kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı teklifi, bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmaktadır.” denilmektedir.
İlgi e) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) görüşünde; 5 maddelik teknik görüş verilmiştir.
Söz konusu plan tadilatı teklifi ile ilgili, İlgi (a) yazı ve eki, ilgi (b), (c), (d) ve (e) kurum görüşleri ve 1/1000 ölçekli plan değişiklik paftaları yazımız ekinde olup, uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis’e havalesini…” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüp İlçesi, 378 ada, 2, 4 ve 5 parsellerin bir kısmı ve kadastral boşluğu kapsayan alanda 10.09.2013 tarih ve 1626 sayılı İstanbul II numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurul Kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı teklifini oy çokluğu ile uygun görmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 06.10.2015 tarih ve 206 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.