2015 Kasım Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 05.11.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Kasım ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 03.11.2015 tarih ve 42 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 42
RAPOR TARİHİ : 03.11.2015
İLGİ : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.10.2015 tarih ve 3207 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısında;
“İLGİ: 22.09.2015 tarihli ve 49352 sayılı Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.Yatırım Direktörlüğü yazısı.
İlgi İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.Yatırım Direktörlüğü yazısında Topçular Mahallesi 247 ada, 32 nolu parselin güneybatısında bulunan yeşil alandaki yazı ekinde bulunan A ile işaretli kısımda bölgedeki enerji gereksiniminin karşılanması için 25 yıllığına Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.Genel Müdürlüğü lehine 1-TL iz bedel ile irtifak hakkı tesisi talep edilmektedir.
İmar Mevzuatı açısından yapılan incelemede Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 9.maddesinde (Değişik fıkra:RG-2/9/1999-23804) (Değişik ibare:RG-1/6/2013-28664) “İlgili idareler; tasarrufu altındaki yol, otopark, park, yaya bölgesi, kaldırım gibi yerler ile bunlar üzerindeki kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için gerekli büfe, hela, trafo merkezi gibi tesisleri, ulaşım ve haberleşme noktaları, sinyalizasyon ve aydınlatma elemanları, çöp kutusu, bank, reklam ve bilgilendirme levha ve panoları gibi kent mobilyaları ile peyzaj elemanlarını Türk Standartları Enstitüsü standartlarına da uymak koşuluyla yapar veya yaptırır” denilmekte olduğu görülmüştür.
Bu itibarla Topçular Mahallesi 247 ada, 32 nolu parselin güneybatısında bulunan yeşil alanda bulunan yazımız ekindeki krokide A ile gösterilen işaretli kısmın 25 yıllığına Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı tesisi kurulması hususunda 5393 sayılı Kanunun 18.maddesinin (e) bendi, mer’i Kanun ve Yönetmelikler uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve eki dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (e) bendine göre Topçular Mahallesi 247 ada, 32 nolu parselin güneybatısında bulunan yeşil alanda bulunan ve yazı ekindeki krokide A ile gösterilen işaretli kısmın 25 yıllığına Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.Genel Müdürlüğü lehine irtifak hakkı tesisi kurulmasının kabulü komisyonumuzca oybirliği uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

KARAR
Hukuk Komisyonunun 03.11.2015 tarih ve 42 sayılı raporunun Komisyon Görüşü kısmı “5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (e) bendine göre Topçular Mahallesi 247 ada, 32 nolu parselin güneybatısında bulunan yeşil alanda bulunan ve yazı ekindeki krokide A ile gösterilen işaretli kısmın 25 yıllığına Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.Genel Müdürlüğü lehine 1.-TL bedeli ile lehine irtifak hakkı tesisi kurulmasının kabulü komisyonumuzca oybirliği uygun görülmüş olup, Takdiri Meclise arz olunur.”şeklinde düzeltilerek oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.