2015 Kasım Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 05.11.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Kasım ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 07.10.2015 tarih ve 209 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 209
Rapor Tarihi : 07.10.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-99-1392 sayı, 02.10.2015 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
05.10.2015 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi : a) 31.07.2015 tarih ve 1392 sayılı dilekçe ve ekleri.
b) İBBB Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün
29.06.2015 tarih ve 21362969-310.01/607215-704608-2330-124807 sayılı yazısı.
c) İBBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı,
Deprem Ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 08.07.2015 tarih ve
62956595.310.06/1302/131494 sayılı yazısı ve ekleri.
d) İBBB Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı, Kamulaştırma Müdürlüğü’nün
10.07.2015 tarih ve 97400625-045.01/TN:624197-6514-132876 sayılı yazısı.
e) İBBB İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (İSKİ)
28.07.2015 tarih ve 24272852-310.01.04.385317 sayılı yazısı ve ekleri.

İlgi a) dilekçe ve ekleri ile Eyüp İlçesi, 487 ada 108 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklif edilmektedir.
Eyüp İlçesi, 487 ada, 108 parsel; 29.08.2003 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planı’nda kısmen K1 rumuzlu 300 ki/ha’lık konut alanında, kısmen de yol alanında kalmaktadır. Söz konusu parsel 22.07.2011 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp 2. Etap Revizyon Uygulama İmar Planı’nda blok çizili H=6.50 yapılanmalı konut alanında kalmaktadır.
Hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişiklik teklifi ile 487 ada, 108 parseldeki blok-kütle şekli yeniden düzenlenmiş olup;
“1. Plan değişikliği sınırı İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Topçular Mahallesi, 66 Pafta 487 ada 108 parsel sınırı olup, blok ebat ve şeklinin yeniden düzenlenmesini içermektedir.
2.Jeolojik ve jeoteknik etüd raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
3.İlgili kurum ve kuruluşların görüşlerinde belirtilen hususlara uyulacaktır.
4.Açıklanmayan hususlarda meri plan hükümleri ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir.” şeklinde plan notları oluşturulduğu görülmüştür.
Söz konusu plan tadilatı teklifine yönelik ilgi(b), ilgi(c), ilgi(d) ve ilgi(e) kurum görüşleri bulunmaktadır.
İlgi b) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısının Ulaşım Kararı bölümünde; “...Eyüp İlçesi, Topçular Mahallesi, 487 ada, 108 parselin 22.07.2011 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Eyüp 2. Etap Uygulama İmar Planı’nda H:6.50m blok kitle oturumlu Konut Alanında kaldığı belirtilerek, parselin cephe boyunun çevredeki diğer parseller ile karşılaştırıldığında daha küçük oluşturulduğu belirlendiğinden kütle ölçülerinin eşitsizliğin giderilmesi amacıyla yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, meri 1/1000 ölçekli planda blok çizimi ile yapılaşmanın belirlendiği, bloklar arası mesafenin 9.00m-10.00m olarak planlandığı, teklif ile bloklar arası mesafenin yaklaşık 8.00m olarak önerildiği tespit edilmiş olup, teklifin yapı adasındaki diğer parsellere de emsal oluşturarak ulaşıma ilave trafik yükü getireceği belirlendiğinden plan bütününde bölge planı kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.” denilmektedir.
İlgi c) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüş yazısında; “…Sonuç olarak; yukarıda ve raporda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip, gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 Ölç.U.İ.Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.
İlgi d) Kamulaştırma Müdürlüğü görüş yazısında; “…Konu incelenmiş olup, adı geçen taşınmaza ait Müdürlüğümüzde herhangi bir işlem dosyası bulunmadığı gibi kamulaştırılması hususunda da alınmış bir Encümen Kararına rastlanmamıştır.” denilmektedir.
İlgi e) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) görüşünde; 6 maddelik teknik görüş verilmiştir.
Söz konusu plan tadilatı teklifi ile ilgili, İlgi (a) dilekçe ve ekleri, ilgi (b), (c), (d) ve (e) kurum görüşleri yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis’e havalesini …” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüp İlçesi, 487 ada 108 parsele ilişkin müellifince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifini oy çokluğu ile uygun görmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 07.10.2015 tarih ve 209 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.