2015 Kasım Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 05.11.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Kasım ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 04.11.2015 tarih ve 43 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 43
RAPOR TARİHİ : 04.11.2015
İLGİ : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22.10.2015 tarih ve 3208 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısında;
“İlgi: Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün 09.10.2015 tarih ve 64441-15/205-22966 sayılı yazısı.
Eyüp Alibeyköy Mahallesi Vardar Bulvarı üzerinde 32 ada da yer alan Belediyemize ait binanın ilgi Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğünün yazısı ile Emniyet Ek Hizmet Binası olarak tahsisi istenilmektedir.
Konu edilen Belediyemize ait olan bina 32 ada üzerinde 19.03.2005 t.t. li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planında “Park” alanı içerisinde kalmakta olup yapımı Fen İşleri Müdürlüğümüzce tamamlanarak bodrum kat, üç adet normal kat ve çatı katından oluşmak üzere 05.10.2015 tarihinde müdürlüğümüze teslim edilmiştir.
Bu itibarla Alibeyköy Mahallesi 32 ada içerisinde Park alanında kalan Belediyemize ait binanın(Bodrum Kat, üç adet Normal Kat ve Çatı Katından oluşan) Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Emniyet Ek Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilmesi hususu 5393 Sayılı Kanunun 18.maddesinin (e) bendi uyarınca karar alınmak üzere yazımızın ve eki dosyanın Belediye Meclisine havalesini;
Olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (e) bendine göre Alibeyköy Mahallesi 32 ada içerisinde Park alanında kalan Belediyemize ait binanın (Bodrum Kat, üç adet Normal Kat ve Çatı Katından oluşan) Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Emniyet Ek Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğüne 10 (on) yıl süre ile tahsis edilmesi hususunun kabulü komisyonumuzca oybirliği uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

KARAR
Hukuk Komisyonunun 04.11.2015 tarih ve 43 sayılı raporunun Komisyon Görüşü kısmı “5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi (e) bendine göre Alibeyköy Mahallesi 32 ada içerisinde Park alanında kalan Belediyemize ait binanın (Bodrum Kat, üç adet Normal Kat ve Çatı Katından oluşan) Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Emniyet Ek Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğüne 10 (on) yıl süre ile ve hazırlanacak kullanım protokolü ile tahsis edilmesi hususunun kabulü komisyonumuzca oybirliği uygun görülmüş olup, Takdiri meclise arz olunur.”şeklinde düzeltilerek oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.