2015 Haziran Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 04.06.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 20.05.2015 tarih ve 192 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 192
Rapor Tarihi : 20.05.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-99/128 sayı, 30.03.2015 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
06.04.2015 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi : a) 26.01.2015 tarih ve 128 sayılı dilekçe
b) İBBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 31.12.2014 tarih ve 62956595.310.06/ 2188-248100 sayılı yazısı.
c) İBBB Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 23.01.2015 tarih ve 21362969-310.01/85620-275 sayılı yazısı.
d) İBBB İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün(İSKİ) 31.01.2015 tarih ve 24272852-310.01.04.01-50559 sayılı yazısı.
e) 03.07.2012 tarih ve 129404 sayılı İBB Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü yazısı
İlgi a) dilekçe ve ekleri ile Eyüp İlçesi, 491 ada (eski 407 ada) 128 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklif edilmektedir.
Eyüp İlçesi, 491 ada, 128 parsel; 02.07.1998 t.t.’li 1/1000 ölçekli Eyüp Uygulama İmar Planı’nda kısmen H=4 kat yapılanmalı ticaret alanında, kısmen de Kentsel Hizmet Alanı +İSKİ Su Deposu alanında kalmaktadır. Söz konusu parsel 29.08.2003 t.t.’li 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planı’nda Hmax=4 kat yapılanmalı T ticaret alanında kalmaktadır.
Hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişiklik teklifi ile 29.08.2003 t.t.’li 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda 491 ada, 128 parselin tamamı ticaret alanına alınmış olup;
“1. Plan değişikliği sınırı İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Topçular Mahallesi, 491 ada (eski 407 ada) 128 sayılı parsel sınırıdır.
2. Plan değişikliği sınırındaki alan ticaret alanıdır.
3.Yapı nizamı blok nizam olup, blok ölçüleri plan paftası üzerinden alınacaktır.
4.Açıklanmayan hususlarda meri plan ve meri imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.” şeklinde plan notları oluşturulduğu görülmüştür.
Söz konusu plan tadilatı teklifine yönelik ilgi(b), ilgi(c) ve ilgi(d) kurum görüşleri bulunmaktadır.
İlgi b) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüş yazısında; “…Sonuç olarak; yukarıda ve raporda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılmak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip, gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, uygulama öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 Ölç. U.İ.Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.
İlgi c) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısının Ulaşım Kararı bölümünde; “...Eyüp İlçesi, 491 ada, 128 parselin 29.08.2003 onaylı 1/5000 ölçekli Eyüp Merkez Revizyon Nazım İmar Planı’nda Ticaret Alanı, 02.07.1998 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Eyüp Uygulama İmar Planı’nda kısmen H=4 kat Ticaret Alanı, kısmen İSKİ Su Deposu Alanında kaldığı belirtilerek, parselin İSKİ Su Deposu Alanında kalan kısmının meri 29.08.2003 onaylı 1/5000 ölçekli Eyüp Merkez Revizyon Nazım İmar Planı’na uygun olarak H=4 kat Ticaret Alanına alınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli teklifi, teklife konu parsel ile bitişiğindeki bazı parsellerin Otopark Alanından mahreç aldığı belirlendiğinden
Otopark ile sonlanan araç yolunun min. 10.00m araç yolu olarak devamlılığın sağlanması,
İSKİ görüşü alınması
“Ticaret Alanı fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken parsel bünyesinde her 30 m2’lik inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır” plan notunun eklenmesi
koşulları doğrultusunda teklif Ticaret kütlesinin meri 1/1000 ölçekli plan şartları göz önüne alınarak plan bütününde, bölge planı kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir” denilmektedir.
İlgi d) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) görüşünde; 7 maddelik teknik görüş verilmiştir.
Ayrıca İlgi e) İBB Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü yazısında 491ada, 128 parseli de içine alan bölgede 1/5000 ölçekli plan çalışmalarına başlanıldığından bahisle kurum görüşümüz talep edilmiştir.
Söz konusu plan tadilatı teklifi ile ilgili, İlgi (a) dilekçe ve ekleri, ilgi (b), (c) ve (d) kurum görüşleri yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis’e havalesini…” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuzun yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüp İlçesi, 491 ada, 128 parsele ait müellifince hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişiklik teklifi oy birliği ile uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonun 20.05.2015 tarih ve 192 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.