2015 Haziran Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 04.06.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 20.05.2015 tarih ve 190 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 190
Rapor Tarihi : 20.05.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-360.2015/336 sayı, 06.04.2015 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
06.04.2015 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi :
a) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12.11.2013 tarih ve S-10025 sayılı yazısı ve eki dilekçe.
b) 21.11.2013 tarih ve S-1145 sayılı sevk yazımız.
c) 09.01.2014 tarih ve 2013/261 sayılı Eyüp Belediye Meclis kararı.
d) 31.01.2014 tarih ve 2014/S-154 sayılı sevk yazımız.
e) 13.05.2014 tarih ve 430 sayılı İ.B.B. Başkanlığı Meclis kararı.
f) İBBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 05.01.2015 tarih ve 62956595.310.06/ 512-21 sayılı yazısı.
g) İBBB Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 09.01.2014 tarih ve 21362969-310.01/25114-108 sayılı yazısı.
h) İBBB İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 25.02.2015 tarih ve 24272852-310.01.04.01-95245 sayılı yazısı.
i) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06.08.2014 tarih ve S-8131 sayılı yazısı.
İlgi (a) yazı ve eki dilekçeye istinaden plan değişikliği teklifi hazırlanmış olup, yasa ve yönetmelikler gereğince ilgi (b) sevk yazımızla Eyüp Belediye Meclisine sevk edilmiştir. İlgi (c) kararla kabul edilen plan değişikliği ilgi (d) yazımızla İ.B.B. Başkanlığına sevk edilmiştir. Bahse konu plan değişikliği teklifimiz yeniden değerlendirilmek üzere ilgi (e) kararla iade edilmiştir. Söz konusu plan değişikliği ilgi (e) karara istinaden yeniden değerlendirilerek plan paftasına çekme mesafeleri eklenmiş, plan notları şu şekilde oluşturulmuştur;
* Planlama alanı kısmen 8-kısmen 589-kısmen 593 ve 594 adalar ve kısmen kadastral boşluğu kapsamaktadır.
* Konut alanlarında ve t1 (ticaret+konut) alanlanlarında taban alanı katsayısı ve kat adedine uyulması koşulu ile inşaat nizamı ve ön arka ve yan bahçe mesafeleri imar durumu aşamasında eyüp belediye başkanlığınca yapılacak ada etüdüne göre belirlenecektir.
* Arka ve komşu bahçe yaklaşma mesafeleri minimum 2 metredir. parsellerin tevhid edilmesi durumunda çekme mesafelerinin belirlenmesinde, minimum 2 metre olmak koşulu ile ilçe belediyesi yetkilidir.
* Açıklanmayan hususlarda meri plan hükümleri geçerlidir.
Söz konusu plan tadilatına yönelik ilgi(f), ilgi(g), ilgi(h) ve ilgi(i) kurum görüşleri bulunmaktadır.
İlgi f) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüş yazısında; “… planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda, zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölç. U.İ.P. değişikliğinin yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.
İlgi (g) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısının Ulaşım Kararı bölümünde;
“ -Meri plana göre gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması,
- Konut alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde otopark yeri tesis etmek esastır. Bu esasa göre parsel bünyesinde her bir bağımsız bölüm için;
- brüt alanı 75 m2’ye kadar (brüt alan<75 m2) olan dairelerde en az 1 adet otopark
- brüt alanı 75 m2-150 m2 arasında (75 m2 - brüt alanı 150 m2 ve üstü (brüt alari>150 m2) olan dairelerde en az 3 adet otopark yeri ayrılması gerekmektedir
- ticaret alanı fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken parsel bünyesinde her 30 m²’lik inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır. şeklinde plan notunun eklenmesi,
- 07.06.2012 tarih ve UP2012-21/25 sayılı Ulaşım Daire Başkanlığı Plan Değişikliği İnceleme Komisyonu Kararı gereği; karayolu ulaşım sistemi bütününde araç ve yaya sirkülasyonu ile güvenliğinin sağlanması amacıyla, güvenli araç görüş mesafesi ile taşıt boyutları ve minimum dönüş yarıçapları göz önüne alınarak, ada kenarlarının kesişimlerinde oluşan köşe noktalarından itibaren 3 metre çekilerek imar istikametinin bilgi paftasında (ek) gösterildiği şekilde kırılması ve gerekli yol terklerinin yapılması. şartlarının yerine getirilmesi koşuluyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur. ” denilmektedir.
İlgi h) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü görüşünde; “… söz konusu imar planı tadilatı incelendiğinde; mülkiyeti idaremize ait plan sınırları içerisinde kalan Eyüp İlçesi Emniyettepe Mahallesi 593 ada 6 sayılı parselin 12778/36163 hisse oranında denk gelen 127.78 m²’lik kısmı ile 8 ada 6 ve 9 nolu parsellerin mülkiyetinin tamamı ve 7 ada 114 nolu parsel ile 8 ada 4 nolu parsellerin “İski Hizmet Alanı” olarak korunmadığı görüldüğünden Eyüp İlçesi, Sadabad Mevkii, 589 ada 7-8-9-10-11 parseller ile 594 ada 1-2-3-4 parseller, 8 ada 6-7-9 parseller ve 593 ada 6 parsel sayılı yerlere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı uygun bulunmamaktadır.” denilmektedir.
İlgi i) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısında; “…meri planda verilen yapılanma değerleri ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin belirlediği esaslar dikkate alınarak, parsellerin ön bahçe mesafelerinin minimum 2 m bırakılmaya çalışılması ve minimum piyes ölçülerinin altına düşülmemesi hususlarına dikkat edilerek 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması müdürlüğümüz görüşüdür.” denilmektedir.
Söz konusu plan tadilatı ile ilgili ekleri, ilgi (g), (h) ve (i) kurum görüşleri yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis’e havalesini…” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 09.01.2014 tarih ve 25114-108 sayılı Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşüne göre oybirliği ile uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonun 20.05.2015 tarih ve 190 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.