2016 Ekim Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 06.10.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Ekim ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 26.09.2016 tarih ve 241 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 241

Rapor Tarihi: 26.09.2016

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 21124 sayı, 02.09.2016 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

05.09.2016 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : a) EBB İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05.06.2015 tarih, 5224 sayılı yazısı

b) EBB İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.12.2015 tarih, S-8308 sayılı yazısı

c) EBB İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04.11.2015 tarih, S-7016 sayılı yazısı

d) İBB İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 16.06.2016 tarih, 347083 sayılı yazısı

e) İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 14.04.2016 tarih, 417965-1401-73208

sayılı yazısı

f) İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 15.03.2016 tarih, 510-49584

sayılı yazısı

g) EBB İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.02.2016 tarih, 3856 sayılı yazısı

h) EBB Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 11.03.2016 tarih, 5205 sayılı yazısı

İlgi a) ve İlgi b) yazılarda Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 16. maddesinin kat yüksekliğine ilişkin 11. fıkrasına istinaden 09.05.2010 t.t.'li 1/1000 ölçekli 1. Etap Kemerburgaz Merkez Revizyon Uygulama İmar Planında H:9,50 m olan yapı adalarının 3 kat, H:12.50 m olan yapı adalarının 4 kat olarak yeniden düzenlenmesi, İlgi c) yazıda ise "... F21 pafta, 427 ada, 3 parsel sayılı yerle ilgili yukarıda belirtilen hüküm doğrultusunda işlem yapılmakta olduğundan gerekli revizyon çalışmalarının yapılması talep edilmektedir. Tarafımızca hazırlanan plan değişikliği ile H:9.50 m H:3kat, H:12.50 m H:4 kat olarak değiştirilmiş, plan bütünlüğünün sağlanmasına yönelik Bitişik nizam konut alanlarında

(1/5000 ölçekli nazım imar planında 700 kişi/ha yoğunluklu konut alanı olarak belirlenen alan) emsal ibaresi iptal edilmiş, düşük yoğunluklu konut alanı bölgesinde yatay mimari oluşturmak ve bölgenin doğusunda yürürlükte olan 09.04.2012 t.t.li 1/1000 ölçekli Kemerburgaz Bölgesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı ile uyumlu hale getirmek için, TAKS sınırlaması kaldırılmıştır.

Söz konusu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatına ilişkin İlgi (d), İlgi (e), İlgi (f), İlgi (g) ve İlgi (h) kurum ve kuruluş görüşleri bulunmaktadır. İlgi (d) İBB İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) görüşünde 20 maddeden oluşan teknik görüş bildirilmiştir.

İlgi (e) İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşünde; "… teklif ile H=9.50m olan yapı adalarının H=3 kat, H=12.50m olan yapı adalarının H=4 kat olarak değiştirilmesi ve düşük yoğunluklu konut bölgelerinde TAKS sınırlamasının kaldırılmasına ilişkin değişikliklerin inşaat alanlarında artış getirmeyeceği, ancak bitişik nizam konut alanlarında emsal ibaresinin iptal edilmesine ilişkin değişikliklerin yapılanmayı arttırabileceği ve buna bağlı olarak bölgesel ulaşım taleplerini arttırabileceği belirlendiğinden bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamaktadır." denilmektedir.

İlgi (f) İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüşünde; "… ‘yerleşime uygun alanlar ve yerleşime önlemli alanlar' lejantı ile gösterilen alanlarda yukarıda ve rapor örneğinde açıklanmış olan hususların göz önüne alınması, tüm çalışmalarda kat sınırlaması getirilmiş ise bu alanlar için getirilen kat yüksekliklerine uyuması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmalarında bu bilgilerin de kullanılması ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu plan tadilatı jeolojik bakımdan uygundur. Ancak ‘Ayrıntılı Jeolojik-Jeoteknik Gereken Alanlar', ‘Yerleşime Uygun Olamayan Alanlar' ve ‘Çalışma Alanı Dışında Kalan Alanlar'da planlama öncesinde Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 21.6 ve 217 maddeleri gereği ve İlgi (b) genelge doğrultusunda ‘Ayrıntılı Jeolojik-Jeoteknik Etüt Çalışması' yapılıp, hazırlanacak rapor ve haritaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimine onaylatılması gerekmektedir. Ayrıca planlama alanında bulunan dere yatakları açısında İSKİ, DSİ gibi kurumlardan su baskını, sellenme ve taşkın gibi riskiler açısından uygunluk görüşlerinin alınması gerekmektedir." denilmektedir.

İlgi (g) EBB Emlak ve İstimlak Müdürlüğü görüşünde; "…söz konusu plan tadilatlarının, özel veya tüzel kişilerin mülkiyet haklarını iskanlı/ruhsatlı yapılaşmalarda kullanmaları anlamında bir iyileştirme getireceği görülmekte olup; söz konusu plan tadilatları Müdürlüğümüzce de uygun olarak değerlendirilmektedir." denilmektedir.

İlgi (h) EBB İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görüşünde; "… ‘…bitişik nizam konut alanlarında E=3.00 ibaresi iptal edilmiş…' kısmını kapsayan alanda emsal değerinin iptal edilmiş olması, söz konusu plana ait plan notunda yer alan ‘… bitişik yapılanma düzenine sahip konut alanlarında yapılanma şartları adalar üzerinde belirtilmiş olup, ön bahçe mesafesi sıfırdır. Meri imar yönetmeliğinin bitişik yapı düzeni için verdiği arka bahçe mesafesi şartları aranmaz.' İbaresine göre parsel tamamında inşaat izni verilmiş olacağından ada içi boşluk düzenlenemeyecektir. Bu sebeple söz konusu plan notunun ‘Bitişik yapılanma düzenine sahip konut alanlarında arka bahçe mesafesi meri yönetmeliğe tabidir. Bina derinliğinin 9.00 metrenin altına düştüğü durumlarda arka bahçe mesafesi 1.00 metreye kadar azaltılabilir' şeklinde düzenlenmesi Müdürlük görüşümüzdür." denilmektedir.

Eyüp İlçesi, 09.05.2010 t.t.li 1/1000 ölçekli I.Etap Kemerburgaz Merkez Revizyon U.İ.Planında yer alan kat yüksekliklerine ilişkin 1/1000 ölçekli plan teklifi ve eki paftalar ile ilgili kurum görüşlerinin incelenerek, konunun uygun görüldüğü takdirde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini….” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu plan değişiklik teklifini oy birliği ile uygun görmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 26.09.2016 tarih ve 241 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.