2016 Ekim Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 19.10.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Ekim ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Plan Bütçe Komisyonunun 18.10.2016 tarih ve 16 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 16

RAPOR TARİHİ: 18.10.2016

İLGİ: Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 29.09.2016 tarih ve 22697 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Strateji Geliştirme Müdürlüğü yazısında; “5018 sayılı Kanunun 9.Maddesinde"Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar." denilmektedir.

Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanununun 41.Maddesi "Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.

Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir" şeklinde düzenlenmiştir.

Anılan düzenlemeler doğrultusunda 2017 yılına ait Performans Programının görüşülerek karar alınmak üzere ve bilgi amaçlı olarak Güncelleştirilen Stratejik Amaç ve Hedefler tablosu taslağının sunulmak üzere belediye meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 2017 yılına ait Performans Programı ve Güncelleştirilen Stratejik Amaç ve Hedefler tablosu komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri Meclise arz olunur.

KARAR :

Plan Bütçe Komisyonunun 18.10.2016 tarih ve 16 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.