2016 Ekim Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 06.10.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Ekim ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 27.09.2016 tarih ve 243 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 243

Rapor Tarihi: 27.09.2016

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 21116 sayı, 02.09.2016 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

05.09.2016 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : a) Eyüp Bel. Bşk. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 18/03/2016 tarihli ve

5924 sayılı yazısı

b) 21/03/2016 tarihli ve 6044 sayılı yazımız

c) İBB İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 30.05.2016 tarih, 307066 sayılı yazısı

d) İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 16.06.2016 tarih, 670916-2344-

115871 sayılı yazısı

e) İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 20.05.2016 tarih, 958-

97982 sayılı yazısı

f) EBB İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.08.2016 tarih, 20644 sayılı yazısı

İlgi (a) ve İlgi (b) yazı doğrultusunda, Müdürlüğümüzce Eyüp İlçesi, Nişancı Mahallesi, 129 ada9 ve 10 parsellere ilişkin plan değişikliği teklif edilmektedir. İlgi (a) yazıda 21.07.2014 t.t.'li 1/1000ölçekli planda 129 ada 9 parselde çizili bloğun fiili yola basması nedeniyle plan notlarının l.29. maddesine istinaden geri çekilip çekilmeyeceğine ilişkin tarafımıza görüş sorulmuş ve İlgi (b) yazımız ile 1/1000 ölçekli plan tadilatı yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Eyüp İlçesi, Nişancı Mahallesi, 129 ada 9 ve 10 parseller; 20.12.2010 t.t.'li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planında 400 kişi/ha yoğunluklu konut alanında; 21.07.2014 t.t.'li 1/1000 ölçekli 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planında kısmen yol, kısmen H:9.50m, blok çizili konut alanında kalmaktadır. Tarafımızca hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliğinde, fiili yola basan ve fiili yolu daraltan 129 ada 9 ve 10 parsellerdeki çizili bloklar, 21.07.2014 t.t.'li 1/1000 ölçekli planda belirlenen toplam inşaat alanı değiştirilmeden geri çekilmiştir.

Söz konusu parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatına ilişkin İlgi (c), İlgi (d), İlgi (e) ve İlgi (f) kurum ve kuruluş görüşleri bulunmaktadır. İlgi (c) İBB İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) görüşünde, "… Eyüp İlçesi, Nişancı Mahallesi 129 ada 9 ve 10 sayılı parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği teklifi ile ilgili İdaremizce bir sakınca yoktur." denilmektedir.

İlgi (d) İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşünde; "… 1/1000 ölçekli imar planı tadilat teklifi, meri plandaki toplam inşaat alanının korunduğu belirlendiğinden Meri plana göre gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması,

• "konut alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde otopark yeri tesis etmek esastır. Bu esasa göre parsel bünyesinde her bir bağımsız bölüm için;

-Brüt alanı 75 m²'ye kadar (Brüt alan ≤ 75 m²) olan dairelerde en az 1 adet otopark

-Brüt alanı 75 m² - 150 m² arasında (75 m² < brüt alan < 150 m²) olan dairelerde en az 2 adet otopark

-Brüt alanı 150 m² ve üstü (brüt alan ≥ 150 m²) dairelerde en az 3 adet otopark yeri

ayrılması gerekmektedir." şeklinde plan notu eklenmesi, hususlarının yerine getirilmesi şartıyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmaktadır." denilmektedir.

İlgi (e) İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüşünde; ‘…yukarıda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 ölç.U.İ.Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.' denilmektedir.

İlgi (f) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görüşünde; "…Eyüp İlçesi Nişancı Mahallesi 129 ada 9 parsel sayılı yerde 21.07.2014 t.t.li 1/1000 ölçekli planda belirlenen toplam inşaat alanı değiştirilmeden plan tadilatı yapılması Müdürlüğümüzce uygun bulunmuştur." denilmektedir.

Eyüp İlçesi, Nişancı Mahallesi, 129 ada 9 ve 10 parsellere ait plan teklifi ve eki paftalar ile ilgili kurum görüşlerinin incelenerek, konunun uygun görüldüğü takdirde 3194 sayılı yasaya göre Meclis'e havalesini….” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu plan değişiklik teklifini oy birliği ile uygun görmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 27.09.2016 tarih ve 243 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.