2016 Ekim Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 06.10.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Ekim ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 27.09.2016 tarih ve 242 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 242

Rapor Tarihi : 27.09.2016

Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 21225 sayı, 05.09.2016 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

05.09.2016 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : a) 30,03,2015 tarih, 28759746/00/03 sayılı Eyüp Kaymakamlığı Eyüp İMKB

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanlığı yazısı

b) 25.11.2015 tarih, 3640 sayılı Eyüp Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

yazısı

c) İBBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı,

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 04.12.2015 tarih ve 2203- 213970 sayılı yazısı.

d) 11.12.2015 tarih, 308 sayılı Eyüp Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü

yazısı

e) İBBB İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün(İSKİ)

16.12.2015 tarih, 644722 sayılı yazısı

f) İstanbul Valiliği Defterdarlık Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı

Haliç Emlak Müdürlüğü’nün 05.01.2016 tarih, 717 sayılı yazısı

g) İBBB Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün

14.01.2016 tarih ve 49402-Bno:4631 ibbno:234184 sayılı yazısı.

h) İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 14.01.2016 tarih, 486680

sayılı yazısı

İlgi a) yazı ile 749 ada, 1 parselde yer alan okul alanında öğrenci artışından dolayı bitişiğindeki bulunan çocuk parkının okul alanına katılması talep edilmektedir.

Eyüp İlçesi, 749 ada, 1 parsel sayılı yer; 25.06.2008 t.t.'li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatında Ortaöğretim Tesisleri Alanı'nda kalmaktadır. Söz konusu parsel 19.03.2005 t.t.'li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planı'nda kısmen Ortaöğretim Tesisleri Alanı, kısmen de park alanında kalmaktadır. Tarafımızca 749 ada, 1 parsel sayılı yere 25.06.2008 t.t.'li 1/5000 ölçekli plan değişikliği doğrultusunda 1/1000 ölçekli plan değişikliği hazırlanmış olup, konu ile ilgili İlgi b), c), d), e), f), g) ve h) kurum görüşleri alınmıştır.

İlgi b) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısında "Eyüp İlçesi, Alibeyköy – Karadolap Mahallesi 749 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 1/1000 ölçekli plan tadilatında orta öğretim (lise) alanına alınması müdürlüğümüzce uygun görülmektedir." denilmektedir.

İlgi c) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında "Sonuç olarak, yukarıda ve raporda örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılması gerekli zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi, buna göre uygulamaya gidilmesi ve altlık raporda bu alanlar için getirilen kat sınırlamasının (5 kat) aşılmaması koşuluyla, söz konusu 1/1000 Ölç. U.İ.Plan tadilatı yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmektedir" denilmektedir.

İlgi d) Park ve Bahçeler Müdürlüğü yazısında "Bahsi geçen park Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olup bölgenin yoğun otopark ihtiyacı ve talebi olduğundan okula katılması tarafımızca uygun görülmemektedir." denilmektedir.

İlgi e) İSKİ yazısında 4 maddelik teknik görüş verilmiştir.

İlgi f) Haliç Emlak Müdürlüğü yazısında ve eki raporda "Mekansal Planlar YapımYönetmeliği' nde eki gösterimlerde "Lise Alanı" nın yanı sıra, "Mesleki ve Teknik Öğretim Tesis Alanı" fonksiyonu belirlenmiş olup mevcut okulun niteliği göz önüne alınarak fonksiyonunun "Mesleki ve Teknik Öğretim Tesisi Alanı" olarak belirlenmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır." denilmektedir.

İlgi g) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısının Ulaşım Kararı bölümünde "Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi, 749 ada 1 parsel ile bir kısım park alanının "ortaöğretim Tesisleri Alanı" ve "Park Alanı" lejantından "Lise Alanı" lejantına alınmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan teklifi,

• Çevre yapılaşma şartlarının aşılmaması,

• Meri plana uygun olarak cephe aldığı yollara gerekli terklerin yapılması,

• Yoldan çekme mesafeleri yol rezerv alanı olduğundan ±0.00 kotu altında ve üstünde söz konusu alanın cephe aldığı yollardan minimum 5m' lik yapı yaklaşma mesafelerinin bırakılması,

• 07.06.2012 tarih ve UP2012-21/25 sayılı Ulaşım Daire Başkanlığı Plan Değişikliği İnceleme Komisyon Kararı gereği; karayolu ulaşım sistemi bütününde araç ve yaya sirkülasyonu ile güvenliğinin sağlanması amacıyla, güvenli araç görüş mesafesi ile taşıt boyutları ve minimum dönüş yarıçapları göz önüne alınarak, söz konusu tadilat alanının cephe aldığı 10m genişliğindeki imar yollarının kesişiminde oluşan köşe noktalarından itibaren minimum 3m çekilerek imar istikametinin bilgi paftasında gösterildiği şekilde kırılması ve gerekli yol terklerinin yapılması,

• "Lise Alanı" fonksiyonunun oluşturacağı otopark ihtiyacının kendi alanı içerisinde "İstanbul Otopark Yönetmeliği" gereğince düzenlenerek karşılanması,

•Uygulama aşamasında (otopark kapasitesi ve giriş-çıkışlar hususunda) UTK (Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu) Kararının alınması hususlarının yerine getirilmesi, plan teklif notlarındaki "Kamuya ait eğitim (ilkokul, ortaokul, lise, kreş, anaokulu vb. tüm eğitim alanlarında" ibaresi yerine "Lise Alanında" yazılması ve 12.06.2015 t.t.'li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planına ait Plan Notları Tadilatına uygun olması açısından " ve çekme mesafeleri" ibaresinin kaldırılması koşulu ile bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmaktadır." denilmektedir.

İlgi h) İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazısında "Bakanlığımızdan alınan İlgi ( c ) yazıda, "Mevzu bahis taleple ilgili Belediyemizce imar ve şehircilik ilkelerine uygunluk kontrolünün yapılıp kabul görülmesi halinde, Bakanlığımızca uygun görülmektedir." denilmektedir." denilmektedir.

Söz konusu plan tadilatı teklifi ile ilgili, İlgi a), b), c), d), e), f), ve g) kurum görüşleri, plan değişiklik paftaları ve plan açıklama raporu yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini….” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu plan değişiklik teklifini oybirliği ile uygun görmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 27.09.2016 tarih ve 242 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.