2017 Mart Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 09.03.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 03.03.2017 tarih ve 284 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 284

Rapor Tarihi: 03.03.2017

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 2188 sayı, 01.02.2017 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

06.02.2017 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : 31.10.2016 tarihli ve 31289 sayılı dilekçe ve ekleri.

İlgi dilekçe ve ekleri ile Eyüp İlçesi, İslambey Mahallesi, 222 Ada, 21 Parselden geçen 7 metrelik imar yolunun, Mer'i Nazım İmar Planına uygun olarak 10 metre genişliğine alınması ve 1/1000 ölçekli meri plandaki yapılanma değerleri aşılmamak koşulu ile Blok sınırının belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatının tetkik ve karar alınmak üzere Belediye Meclisi'ne havale edilmesi istenmiştir.

Eyüp İlçesi, İslambey Mahallesi, 222 Ada, 21 Parsel; 29.08.2003 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Eyüp Merkez Revizyon Nazım İmar Planı'nda; kısmen K4 rumuzlu orta yoğunlukta (600 kişi/ha) Konut Alanında kalmakta ve 10m.lik yolun bir kısmı parselden geçmektedir. 02.07.1998 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Eyüp Uygulama İmar Planı'nda kısmen Blok nizam 3 kat yapılanmalı Konut Alanında, kısmen 6 m. Genişliğinde yolda kalmakta olup, 7 m.lik yolun bir kısmı da parselden geçmektedir.

Söz konusu plan tadilat teklifi ile bir kısmı 222 Ada 21 Parselden geçen 7 metrelik yol, 29.08.2003 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Eyüp Merkez Revizyon Nazım İmar Planına uygun hale getirilerek 10 metre genişliğine alınmış ve Plan Notları 3.Madde ile 1/1000 ölçekli meri plandaki yapılanma değerlerinin aşılmayacağı hüküm altına alınarak, Blok sınırı belirlenmiştir. Hazırlanan plan tadilatı ile net parsel büyüklüğü azalmakta, yapılaşma koşulları aynı kalmaktadır. Bahse konu plan tadilatı için kurum ve kuruluşlardan alınan görüşler;

İSKİ Genel Müdürlüğü'nün 02.01.2017 tarih ve E.20170002592 sayılı yazısında; Eyüp ilçesi, İslambey Mahallesi, 222 ada, 21 parsel ve çevresi, yüzeysel su kaynaklarımızın su toplama havzaları dışında kalmaktadır. Parsel ve çevresine ait mevcut içme suyu, atık su ve yağmur suyu hatlarımızı gösterir bilgiler yazımız ekinde gönderilmektedir. Uygulama sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmeli, hatlarımıza zarar verilmemelidir.

1.Planlama sahası yakınından 100DF içme suyu hattı ve 300MBB atık su hattı geçmektedir.

2.İçme suyu hatlarımızın geçtiği güzergahların 100mm – 600mm arası çaplar için min. 5.00 metre olacak şekilde sadece imar yolu olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

3.Mevcut ve planlanan atık su – yağmur suyu altyapı hatlarımızın geçtiği güzergahlar, İmar Plan çalışmalarında, 300mm – 600mm arası çaplar en az 5.m, 700mm – 1200mm çaplar için en az 10m. ve üstü çaplar için en az 15m. genişlikte ‘'İmar Yolu'' veya ‘'Yeşil Alan'' olarak korunmalıdır.

4.Planlama sahası içinde yapılacak plan tadilatında mevcut duruma göre yoğunluğun artmasından dolayı oluşabilecek ilave proje ve yatırım maliyetleri ilgilisince karşılanmalıdır.

5.Yapılarda yağmur suyu, drenaj ve çatı su giderleri kesinlikle atık su parsel bacası ve hatlarına bağlanmayacaktır.

6.İsale ve şebeke hatlarımızın bakım ve onarımının yapılabilmesi için boru üst kotu ile yol kırmızı kotu arasındaki mesafe maksimum 1.5 m, minimum 1.00m olacak şekilde proje çalışmasının yapılması gerekmektedir. Ayrıca içme suyu hatları boyunca hatların bakım ve onarımını engelleyici yapı (betonarme, park vb.) yapı yapılmamalıdır.

7.İmar adaları içinde yapılacak yapılara hizmet edecek atık su ve yağmur suyu altyapı tesislerinin derinlikleri, imar yollarındaki İdaremize ait mevcut baca derinlikleri dikkate alınarak belirlenmelidir. İdaremiz ,Kanal Proje Teknik Şartnamesinde imar yollarındaki muayene bacalarına ait toprak örtü kalınlıkları atık su tesisleri için 2,70 m., yağmur suyu tesisleri için de 1,20 m.'dir.

8.Mevut atık su ve yağmur suyu tesislerimizin baca üzerleri, yapılacak çalışmalar sırasında kesinlikle kapatılmamalı, baca kapakları can ve mal güvenliği açısından kesinlikle yerinden oynatılmamalıdır. Baca kapak üst kotları bördür – tretuar veya asfalt çalışmalarından sonra oluşacak yol kırmızı kotuna getirilmelidir.

9.İdaremiz onayı alınmadan yerinde yapılacak imalatların İdaremizce kabulü yapılamayacağından bahse konu proje güzergahları içinde yeniden planlaması yapılacak altyapı tesisleri için İdaremiz onayı mutlaka alınmalıdır.

10.Proje ve uygulama işlemlerinin tamamlanmasından sonra altyapı ile ilgili çalışma yapıldı ise bunlara ait iş sonu (GIS) projeleri hazırlanarak İdaremize gönderilmelidir.

11.Uygulama esnasında İdaremiz Uygulama esnasında İdaremiz Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı ile Abone İşleri 1. Bölge Daire Başkanlığı Eyüp Şube Müdürlüğü'müzden gözlemci eleman istenmelidir.

12.Park ve Yeşil alanlardan geçen atık su ve yağmur suyu hatları için bakım, onarım ve temizlik çalışmalarının yapılabilmesi için; park ve yeşil alanlardaki atık su ve yağmur suyu hatları güzergahı boyunca işletme araçlarının oluşturulması gerekmektedir.

13.İdaremiz onayı alınmadan yerinde yapılacak imalatların İdaremizce kabulü yapılamayacağından bahse konu proje güzergahları içinde yeniden planlaması yapılacak altyapı tesisleri için İdaremiz onayı mutlaka alınmalıdır.

14.Yapılacak çalışmalar esnasında İdaremize ait her türlü mevcut tesislerimiz ile iş sonu projesi tarafımıza ulaşmamış, İSKİ'de kaydı bulunmayan, Belediyesi'nce ve halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemeli uygulamanın her aşamasından İdaremiz görüşlerinin alınması için koordine sağlanmalıdır.

15.Ana isale hatlarımız ve kollektörlerimiz dışında, yeri değişmesi talep edilen, mevcut içme suyu, atık su ve yağmur suyu tesislerimiz bulunması halinde; bu tesislerin, deplase bedelleri karşılanmalı, ne şekilde deplase edileceğine dair, proje hazırlanmadan önce İdaremiz ile mutabakat sağlanmalı ve tarafınızca hazırlanacak uygulama projelerinin İdaremize tasdik ettirilmesi gerekmektedir. Denmektedir.​

İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün 25.10.2016 tarih ve 1138645-3818-186746 sayılı yazısında;

Değerlendirme: İlgi talep kapsamında tapu bilgisi, mevcut durum, meri imar planlarının irdelenmesi başlıkları altında gerçekleştirilen incelemeler neticesinde hazırlanan ulaşım görüşü; bölgesel ulaşım sistemi üzerinde oluşturduğu ulaşım talebi ve trafik yükünün mevcut ve planlanan ulaşım sistemlerine etkisinin değerlendirilmesini kapsamaktadır.

· Teklife konu alan güney yönünde İslambey Bostan Sokaktan cephe almakta olup, İslambey Bostan Sokak 02.07.1998 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Eyüp Uygulama İmar Planında 7.00 m genişliğinde, 22.07.2011 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Eyüp 2. Etap Uygulama İmar Planında 10.00 m genişliğinde planlanmıştır. Meri planda teklife konu parsel üzerinde işli olan 6.00 m genişliğindeki imar yolu mevcutta bulunmamaktadır.

Söz konusu alanın cepheli olduğu yol ve yakın çevresinde Müdürlüğümüz çalışmaları kapsamında UKOME-UTK kararlı proje ya da planlama çalışması bulunmamaktadır.

· Teklif ile meri plandaki fonksiyonun ve yüksekliğin aynen korunduğu, ‘'02.07.1998 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli meri plandaki yapılanma değerleri aşılmayacaktır.'' Plan notu ile ilave inşaat alanı getirmeyeceği belirlenmektedir.

Ulaşım Kararları: Eyüp İlçesi, İslambey Mahallesi, 222 ada, 21 parselin meri 1/1000 ölçekli planda ön bahçe mesafesi; 0m, Blok Nizam 3 kat yapılanma şartlarında Konut Alanında kalmakta iken konut fonksiyonu ve yükseklik aynı kalmak şartıyla ve ‘'02.07.1998 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli meri plandaki yapılanma değerleri aşılmayacaktır.'' Plan notu ile blok boyutlarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli teklifi,

​​Meri plana göre gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması,

Yoldan çekme mesafeleri yol rezerv alanı olarak öngörüldüğünden 02.07.1998 t.t.li 1/1000 ölçekli meri plandaki 6.00m genişliğindeki yoldan yapı yaklaşma mesafesi bırakılması, Konut alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde otopark yeri tesis etmek esastır.

Bu esasa göre parsel bünyesinde her bir bağımsız bölüm için; Brüt alanı 75 m²'ye kadar (brüt alan < 75 m²) olan dairelerde en az 1 adet otopark, ​Brüt alanı 75 m² – 150 m² arasında (75 m² < brüt alan < 150 m²) olan dairelerde en az 2 adet otopark, ​Brüt alanı 150 m² ve üstü (brüt alan > 150 m²) dairelerde en az 3 adet otopark yeri ayrılması gerekmektedir.'' şeklinde plan notu eklenmesi,​

Teklif parselin İslambey Bostan Sokağı yönündeki yol istikametinin 22.07.2011 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Eyüp 2. Etap Uygulama İmar Planı doğrultusunda düzenlenmesi hususlarının yerine getirilmesi şartıyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmaktadır. Denilmektedir.

İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün 18.10.2016 tarih ve 1840-182128 sayılı yazısında; Yazıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin – temel, temel – yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmektedir. Denilmektedir.

İBB Kamulaştırma Müdürlüğü'nün 20.10.2016 tarih ve TN:1103756-8182-183537 sayılı yazısında; Konu incelenmiş olup, adı geçen taşınmazın kamulaştırılması hususunda alınmış bir Encümen Kararı bulunmadığı gibi herhangi bir işlem dosyasına da rastlanmamıştır. Denilmektedir.

Tadilat Teklifine Ait Plan Notları ise;

Plan onama sınırı, 222 Ada 21 Parsel sınırıdır.

Bu plan, 222 Ada 21 Parsel sınırları içinde Blok Nizam 3 Kat yapılanmalı konut alanını ve yolu kapsamaktadır.

Bu plan , paftası, notları ve raporu ile birlikte geçerlidir.

02.07.1998 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Meri plandaki yapılanma değerleri aşılmayacaktır.

Açıklanmayan hususlarda Meri İmar Yönetmeliği hükümleri, Meri İmar Planı hükümleri ve notları geçerlidir.

Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, Sığınak Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği, İSKİ Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.” Denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 222 ada, 21 parsele ait müellifince yapılan plan değişikliği teklifi, Meri plandaki imarında herhangi bir artış olmayacak şekilde oybirliğiyle uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 03.03.2017 tarih ve 284 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.