2017 Mart Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 09.03.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk ve Plan Bütce Ortak Komisyonunun 08.03.2017 tarih ve 19 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK+PLAN BÜTÇE ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 19

RAPOR TARİHİ: 08.03.2017

İLGİ: Temizlik İşleri Müdürlüğünün 28.02.2017 tarih ve 4028 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Temizlik İşleri Müdürlüğü yazısında; “5393 sayılı Kanunun Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri başlıklı 67.maddesinde özetle; Belediyede, belediye meclisinin kararı ile temizlik hizmetleri, süresi ilk mahalli idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir, hükmü vardır.

Belediyemizin 4734 sayılı Kamu ihale kanununa göre ihalesi yapılan Eyüp İlçesi Çöp Toplama, Nakli ve Kent Temizliği Hizmet Alımı işi 30.09.2017 tarihinde sona erecektir. 01.10.2017 – 30.09.2019 tarihleri arasında 24 ay süreli Eyüp İlçesi Çöp Toplama, Nakli ve Kent Temizliği Hizmet Alımı için 4734 sayılı Kamu ihale kanunu 19.maddesine göre ihale yapılması düşünülmektedir. Makamınızca da uygun görülmesi halinde karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesi gereğince, 01.10.2017 – 30.09.2019 tarihleri arasında 24 ay süreli Eyüp İlçesi Çöp Toplama, Nakli ve Kent Temizliği Hizmet Alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre ihale yapılması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk ve Plan Bütçe Ortak Komisyonunun 08.03.2017 tarih ve 19 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.