2017 Mart Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 09.03.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Plan Bütçe Komisyonunun 08.03.2017 tarih ve 20 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 20

RAPOR TARİHİ: 08.03.2017

İLGİ: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 06.03.2017 tarih ve 4658 sayılı yazı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısında; “Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesine göre "Bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunmadan yapılan ilaveye veya alınan ödeneğe ek ödenek denilmektedir.

Belediyemizin 2017 Mali Yılı Bütçesi 19.10.2016 Tarih ve 150 sayılı meclis kararı ile kesinleşerek 24.11.2016 tarih ve 2073 sayılı İBB meclis kararı ile onaylanmış olup, 2017 yılı Gelir Bütçemizin 289.900.000,00.-TL ve Gider Bütçemizin de 286.700.000,00.-TL ve 3.200.000,00.-TL borç ödeme olarak belirlenmiştir.

07.09.2016 tarih ve 29824 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6745 sayılı kanunun 69. Maddesinde "Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasına "Ayrıca, 26/4/2012 tarihinden sonra belediye ve mücavir alan sınırları dışına çıkarılan yerler de bu maddeye göre değerlendirilir." Ve aynı kanuna geçici 4. madde ile "başvuru ve ödeme sürelerinin uzatımı" eklenmiştir.

Belediye bütçemizin onay tarihinden sonra çıkan kanuna istinaden satın alma başvurusunda bulunduğumuz İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Göktürk Mahallesinde bulunan 157 Ada, 7 Parsel numaralı 9.912,83 m2 yüzölçümlü yerin rayiç bedeli 24.782.075,00.-TL'dir. Kanuni indirimler sonrasında satış bedeli 17.347.452,50.-TL'dir. Alımı yapılacak bu Parsel değerlendirilerek Belediyemize 30.000.000,00.-TL ek gelir sağlayacağı öngörülmüştür. Buna istinaden Gider bütçemizin de arttırılmasına ihtiyaç doğmuştur. Bu bedelin ek ödenek olarak verilebilmesi hususunda;

Konunun belediye meclisinde görüşülüp karara bağlanmasını emir ve müsaadelerinize arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 17.347.452,50.-TL'lik yeni gelirin elde edilmesine karşılık, gider bütçesinde ihtiyaç duyulan bölüme 17.347.452,50.-TL tutarın ek ödenek olarak verilmesi hususu komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri Meclise arz olunur.

KARAR :

Plan Bütçe Komisyonunun 08.03.2017 tarih ve 20 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.