2017 Mart Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 09.03.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 15.02.2017 tarih ve 96 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 96

RAPOR TARİHİ: 15.02.2017

İLGİ: Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 03.02.2017 tarih ve 2411 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısında;

“İlgi : a) 08/06/2016 tarihli ve 17621 sayılı yazı.

b) 13.10.2011 tarihli ve S-2555 sayılı tebligat.

Mülkiyeti Belediyemize ait bulunan Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi(Yeşilpınar Mahallesi), 247 pafta, 212 ada, 25 parsel sayılı 154,46 m² yüzölçümlü yerle alakalı olarak satış suretiyle değerlendirilmesi ilgi (a) sayılı dilekçe ile talep edilmiş ve dosyasında ve zeminde yapılan teknik incelemede, söz konusu parselin 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre arsa bedellerinin bir kısmının ilgililerince ödendiği ancak taşınmaz üzerinde hiçbir zaman diliminde bir yapı yapılmadığı tespit edilmiştir. İlgi (b) sayılı tebligat ile ilgilisine satın alma işlemlerine devam etmesi hususunda tebligat çekilmiş ancak bu zamana kadar herhangi bir başvuruda bulunulmamıştır.

Ayrıca söz konusu parsel üzerinde güncel olarak ta, evveliyatında da 775 sayılı Kanunun 27. maddesine göre(nüve kısmı) yapı bulunmadığı yapılan zemin tespitleri ve evrak incelemelerinden görülmüştür. Belediyemiz Hukuk İşleri Müdürlüğüne yazılan ve yazımız ekinde gönderilmekte olan hukuki görüşe ve Müdürlüğümüz tespitlerine göre söz konusu 212 ada, 25 parselde herhangi bir yapı bulunmadığından tahsis işleminin tamamlanmamış olduğu, 775 sayılı Gecekondu Kanununun 25. ve Geçici 5. maddelerine göre hak sahipliğine göre bir satışın olamayacağı ve söz konusu parselin genel hükümlere göre değerlendirilebileceği tespit edilmiştir.

Bu nedenle Mülkiyeti belediyemize ait olan Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi (Yeşilpınar Mahallesi), 247 pafta, 212 ada, 25 parsel sayılı 154,46 m² yüzölçümlü yer 19.03.2005 t.t.'li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planı'nda Konut alanında kalmakta olduğundan söz Konusu taşınmazın göre satış suretiyle değerlendirilmek üzere 5393 sayılı Kanunun 34.maddesinin (g) bendi gereği Belediye Encümenine yetki verilmesi hususunda yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Belediyemiz Hukuk İşleri Müdürlüğünün 28.07.2016 tarih ve E.18378 sayılı yazısına göre 775 sayılı Gecekondu Kanununun 25. ve Geçici 5. maddelerine göre hak sahipliğine göre bir satışın olamayacağı ve söz konusu parselin genel hükümlere göre değerlendirilebileceği görüşü doğrultusunda hak sahiplerine ve mirasçılarına satışa ilişkin tebligat yapılması şartıyla mülkiyeti belediyemize ait olan Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi (Yeşilpınar Mahallesi), 247 pafta, 212 ada, 25 parsel sayılı 154,46 m² yüzölçümlü taşınmazın satış suretiyle değerlendirilmek üzere 5393 sayılı Kanunun 34.maddesinin (g) bendi gereği Belediye Encümenine yetki verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 15.02.2017 tarih ve 96 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.