Belediye Meclisinin 09.05.2019 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Plan Bütçe Komisyonunun 08.05.2019 tarih ve 02 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 02

Rapor Tarihi: 08.05.2019

İlgi: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 17.04.2019 tarih ve 10024 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısında; “Belediyemizin 2018 Mali yılına ait Bütçe Kesin Hesabı; 5393 Belediye Kanunun 64. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince hazırlanarak ilişikte sunulmuştur.

İş bu cetvellerin incelenerek karara bağlanması için yazımızın Belediye meclisine havalesini arz ederim.”denilmektedir.

Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısına ekli evraklar incelendiğinde;

1.GELİR HESABI

1-GELİR KESİN HESABI

BÜTÇE

EK BÜTÇE

GERÇEKLEŞEN

ORAN

Vergi Gelirleri

147.500.000,00.-TL

0,00.-TL

104.493.449,79.-TL

%70,84

Teşeb.ve Mülk. Gelirleri

63.500.000,00.-TL

0,00.-TL

59.321.110,48.-TL

%93,42

Alınan Bağış.ve Yardımlar

3.000.000,00.-TL

0,00.-TL

3.440.227,70.-TL

%114,67

Diğer Gelirler

110.800.000,00.-TL

0,00.-TL

110.244.018,08.-TL

%99,50

Sermaye Gelirleri

89.700.000,00.-TL

0,00.-TL

39.668.706,83.-TL

%44,22

TOPLAM

414.500.000,00.-TL

0,00.-TL

317.167.512,88.-TL

%76,52

Red ve İadeler

-500.000,00.-TL

0,00.-TL

%0,00

TOPLAM

414.000.000,00.-TL

0,00.-TL

317.167.512,88.-TL

%76,61

2.GİDER HESABI

Eyüpsultan Belediyesi 2018 Yılı Kesin hesabına göre gerçekleşen giderlerinin harcamalarına göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

GEÇEN YILDAN DEVROLAN

BÜTÇE

EK BÜTÇE

GERÇEKLEŞEN

ORAN

Personel Giderleri

32.485.614,11.-TL

0,00.-TL

31.630.611,11.-TL

%100,45

Sosyal Güv.Dev. Primleri

8.083.370.29.-TL

0,00.-TL

4.860.585,42.-TL

%60,13

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

1.718.000,00.-TL

288.146.951,44.-TL

0,00.-TL

231.592.885,42.-TL

%80,37

Faiz Giderleri

5.350.000,00.-TL

0,00.-TL

4.925.650,13.-TL

%92,07

Cari Transferler

15.471.375,62.-TL

0,00.-TL

17.061.520,16.-TL

%110,28

Sermaye Giderleri

5.132.768,40.-TL

43.251.490,94.-TL

49.185.661,77.-TL

%113,01

Yedek Ödenek

20.941.197,60.-TL

TOPLAM

6.850.768,40.-TL

414.000.000,00.-TL

0 ,00.-TL

340.256.914,01.-TL

%82,19

3.Eyüpsultan Belediyesinin 31.12.2018 tarihi itibariyle bankalarda bulunan bakiyelerinin toplamı 10.508.540,57 TL olduğu,

4.Eyüpsultan Belediyesinin 31.12.2018 tarihi itibariyle kendi tasarrufundan olmayıp diğer kişi, kurum ve kuruluşlara iadesi ve ödenmesi gereken emanet hesabı tutarının 58.524.960,56 TL olduğu,

5.Gelir Hesabının 317.167.512,88 TL ile Bütçeye göre gerçekleşme oranının %76,61 Ve Gider hesaplarının ise 340.256.914,01 TL ile bütçeye gerçekleşme oranının %82,19 olduğu ve hesaplarda tahakkuk esasına göre hareket edildiğinden, Gelir ve Gider hesapları arasında oluşan farkın emanet hesaplarına alındığı,

6.Ödenek dışı harcama yok/var (yok)

7.2018 Yılında devreden tahakkuk artığının 141.535.209,72 TL'den ibaret bulunduğu tespit edilmiştir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 2018 yılı Bütçe Kesin Hesabına ilişkin teklifin Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Plan Bütçe Komisyonunun 08.05.2019 tarih ve 02 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.