Belediye Meclisinin 09.05.2019 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Plan Bütçe ve Hukuk Ortak Komisyonunun 07.05.2019 tarih ve 03 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE VE HUKUK ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 03

RAPOR TARİHİ: 07.05.2019

İLGİ: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 06.05.2019 tarih ve 10552 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazısında; “5393 sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesi gereği, 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik (Değişik: R.G. 22.05.2016 tarihli ve 29719 sayılı) gereğince Eyüpsultan Belediye Meclisinin 13.04.2019 tarihli ve 2019/26 sayılı Meclis Kararı ile 5 adet yeni müdürlük kurulmuştur.

TALEP/SONUÇ:

Eyüpsultan Belediye Meclisinin 13.04.2019 tarihli ve 2019/26 sayılı Meclis Kararı ile kurulan yeni müdürlüklere Plan ve Proje Müdürlüğünün alt birimlerinden aktarımlar yapılmıştır. Bununla birlikte PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ'nün görev ve çalışma yönetmeliği güncellenerek ekte sunulmuştur. Müdürlükler arası 2019 yılı Bütçe ve Performans Programı aktarımlarının bu doğrultuda yapılabilmesi için karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; teklifin Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Plan Bütçe ve Hukuk Ortak Komisyonunun 07.05.2019 tarih ve 03 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.