Belediye Meclisinin 09.05.2019 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Tarife ve Hukuk Ortak Komisyonunun 08.05.2019 tarih ve 01 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

TARİFE VE HUKUK ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 01

RAPOR TARİHİ: 08.05.2019

İLGİ: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.05.2019 tarih ve10229 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında; “04.05.2018 Tarih ve 30411 sayılı resmi gazetede yayınlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin, Periyodik kontrol ücretinin belirlenmesi başlıklı 10. Maddesinde; "(1) Periyodik kontrol ücretinin hesaplanmasında esas alınacak olan fiyat, Komisyon kararı doğrultusunda EK-1'de belirtilen taban ve tavan fiyat aralığına göre ilgili idarenin karar organıtarafından belirlenir. (2) Bir sonraki yıl için geçerli sayılacak olan taban ve tavan fiyatları, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca o yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar takip eden yılın Ocak ayı itibarıyla arttırılır ve Bakanlık tarafından ilan edilir. (3) Periyodik kontrol ücreti, ilgili idare karar organı tarafından belirlenen fiyatın ilgili idare payı ile birlikte KDV hariç toplamına eşittir. Aynı yönetmeliğin Protokolün yaptırılmasına ilişkin tedbirler başlıklı 12.maddesinde; (1) İlgili idarenin herhangi bir A tipi muayene kuruluşu ile protokol yapmaması veya yapamaması durumunda, Bakanlık gerekli tedbiri alır." denilmekte olup;

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan asansörlerin periyodik kontrollerinin yapılabilmesi için Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş herhangi bir A Tipi Muayene Kuruluşu ile protokol yapılması gerekmekte olup, Belediye Başkanına protokol yapma yetkisinin verilmesi, ayrıca asansörlerin periyodik kontrol ücretlerinin ve ilgili idare payının Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının belirlemiş olduğu taban tavan fiyat aralığında olmak üzere ekte sunulmuş olan periyodik kontrol ücret tarifelerinin meclise sunulmasını olurlarınızı arz ederim. ” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan asansörlerin periyodik kontrollerinin yapılabilmesi için Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş herhangi bir A Tipi Muayene Kuruluşu ile protokol yapılması gerektiğinden Belediye Başkanı Deniz KÖKEN'e protokol yapma yetkisinin verilmesi, ayrıca asansörlerin periyodik kontrol ücretlerinin Müdürlük teklifi ekindeki şekliyle kabulü komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Tarife ve Hukuk Ortak Komisyonunun 08.05.2019 tarih ve 01 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.