2020 Yılı 1.Olağanüstü Toplantı Kararları

Belediye Meclisinin 15.05.2020 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 2. toplantı dönemi 2020 yılı 1. Olağanüstü Meclis toplantısının Müdürlüklerden gelen teklifler bölümünde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğünün 08.05.2020 tarih ve 9329 sayılı teklifi Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

BAŞKANLIK MAKAMINA

“İcra İflas Kanunu'nun 82/1 maddesinde; Devlet malları ile mahsus kanunlarında, haczi caiz olmadığı gösterilen malların va paraların haczinin mümkün olmadığı;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesinin son fıkrasında ise "Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirlerinin hacedilemeyeceği" açıklanmıştır.

İlgili kanunlara istinaden ekli listede belirtilen banka hesaplarının, kira-ecrimisil yerlerinin ve demirbaşlarımızda kayıtlı resmi araçların kamu yararına tahsisi hususunda 5393 sayılı kanun gereğince; karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.”

KARAR :

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 08.05.2020 tarih ve 9329 sayılı yazısı teklif karar olarak oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.