2020 Yılı 1.Olağanüstü Toplantı Kararları

Belediye Meclisinin 15.05.2020 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 2. toplantı dönemi 2020 yılı 1. Olağanüstü Meclis toplantısının Müdürlüklerden gelen teklifler bölümünde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğünün 08.05.2020 tarih ve 9328 sayılı teklifi Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

BAŞKANLIK MAKAMINA

“5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun borçlanma başlıklı 68. maddesi "Belediye görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla kanun çerçevesinde usul ve esaslara göre borçlanma yapılabilir ve tahvil ihraç edilebilir."denilmektedir.

Yine aynı kanunun e fıkrasına göre "Belediye ve Bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinde %50 sinden fazlasına sahip oldukları şirketler en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin 213 sayılı VUK. göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla arttırılan miktarın yılı içinde toplam %10 u geçmeyen iç borçlanmayı Belediye Meclisinin kararı , % 10 u geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayı ile yapılabilir " denilmektedir.

Yeni koronavi̇rüs (covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata olumsuz etki̇leri̇ni̇ ülkemiz ve milletimizle beraber sıkıntılı bir şekilde yaşamaktayız. Geçen yılın tahsilat raporları karşılaştırıldığında ciddi düşüşler yaşandığı görülmektedir. Faaliyetlerimizin aksamaması ve yatırım harcamalarında kullanılmak üzere, Belediyemizin 2020 Yılı Borçlanma limiti olan 39.900.000,00 TL' na ihtiyaç duyulmuş olup bu limitin İller Bankası, Kamu ve özel bankalardan borçlanma yolu ile, teminat mektubu veya kredi olarak kullanılması gerekmektedir.

İlgili kanuna istinaden yasal koşullara uygun olmak kaydıyla kapsamı,süresi ve zamanı Belediye Başkanı tarafından belirlenmek ve gerektiğinde Belediye Başkanı tarafından temlik verilmek kaydıyla Belediye Başkanına yetki verilerek kredinin kullanılması hususunda;

Olurlarınıza arz ederim.”

KARAR :

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 08.05.2020 tarih ve 9328 sayılı teklifindeki “borçlanma tutarı 25.000.000,00.-TL” şeklinde değiştirilerek teklif karar olarak oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.