2015 Eylül Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 10.09.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Eylül ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 14.08.2015 tarih ve 197 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 197
Rapor Tarihi : 14.08.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-99 2015/1151 sayı, 01.07.2015 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
06.07.2015 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi:
a- 12.06.2014 tarih ve 890 sayılı İ.B.B. Başkanlığı Meclis Kararı.
b- 12.05.2015 tarih ve 859-89581 sayılı İ.B.B. Başkanlığı Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısı.
c- 20.05.2015 tarih ve 543738 BN:1765 İBB:94412 sayılı İ.B.B. Başkanlığı Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı.
d- 04.06.2015 tarih ve 283961 sayılı İ.B.B. Başkanlığı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Plan Proje Dairesi Başkanlığı yazısı.
e- 10.06.2015 tarih ve 8143 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.
İlgi (a) meclis kararına istinaden Eyüp İlçesi, Göktürk 6 pafta, 19.06.2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planında 1380-1381-1382-1407-1408-1409-1410 parsellerin yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin plan tadilatı müdürlüğümüz bünyesinde hazırlanmış olup, plan tadilatı paftaları yazımız ekindedir. Müdürlüğümüzce hazırlanan 1380-1381-1382-1407-1408-1409-1410 parsellerin yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin plan tadilatında 1380-1381-1382-1407-1408-1409 parseller Ayrık-İkiz nizam 4 kat yapılanmalı konut alanında, 1410 parsel ise kısmen Ayrık-İkiz nizam 4 kat konut alanı, kısmen de bitişik nizam 5 kat yapılanmalı konut+ticaret alanında kalmaktadır.
Söz konusu plan tadilatı teklifine yönelik ilgi(b), ilgi(c), ilgi(d) ve ilgi(e) kurum görüşleri bulunmaktadır.
İlgi (b) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında;
“…Planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 Ölç.U.İ.Planı değişikliğinin yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.
İlgi (c) Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısında;
“ …hazırlanan 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifi, yakın çevre yapılanma koşulları doğrultusunda planlandığı belirlendiğinden,
Meri plana göre gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması,
Çekme mesafeleri yol rezerv alanı olarak kabul edildiğinden, bodrum katlarda da yoldan çekme mesafelerine uyulması,
“Ticaret Alanı fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken parsel bünyesinde her 30m2’lik inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır.” Plan notunun eklenmesi,
“Konut alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde otopark yeri tesis etmek esastır. Bu esasa göre parsel bünyesinde her bir bağımsız bölüm için;
brüt alanı 75m2’ye kadar (brüt alan ≤ 75m2) olan dairelerde en az 1 adet otopark
brüt alanı 75m2-150 m2 arasında (75m2 < brüt alan > 150 m2) olan dairelerde en az 2 adet otopark brüt alanı 150m2 ve üstü (brüt alan ≥ 150m2) dairelerde en az 3 adet otopark yeri ayrılması gerekmektedir.” şeklinde plan notu eklenmesi,
hususlarının yerine getirilmesi koşuluyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmaktadır.” denilmektedir.
İlgi (d) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Plan Proje Dairesi Başkanlığı yazısında;
6 maddelik teknik görüş bildirilmiştir.
İlgi (e) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısında;
“…1407-14081409-1410 parseller ile 1380 parselin imar işlem dosyaları incelendiğinde mülga Göktürk Belediyesince meri planlarına göre H:15.50 imar durumu verildiği ve parsellerde yer alan yapıların ruhsatlı oldukları tespit edilmiştir.” denilmektedir.
Söz konusu plan tadilatı ile ilgili, İlgi (a) meclis kararı örneği, ilgi (b), (c), (d) ve (e) kurum görüşleri yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis’e havalesini…” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; İ.B.B. Meclisinin 12.06.2014 tarih ve 890 sayılı kararına istinaden Eyüp Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlanan Eyüp İlçesi, 19.06.2003 onay tarihli 1/1000 Ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planında 1380-1381-1382-1407-1408-1409-1410 parsellerin yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli plan tadilatı oy birliği ile uygun görmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 14.08.2015 tarih ve 197 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.