2015 Eylül Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 10.09.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Eylül ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 14.08.2015 tarih ve 198 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 198
Rapor Tarihi : 14.08.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-310.01 2015/1208 sayı, 02.07.2015 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
06.07.2015 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi: 19.06.2015 tarih, 9876 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.
İlgi yazıda Eyüp İlçesi, Kemerburgaz Mahallesi, 436 ada 7 parsel sayılı yere 09.05.2010 t.t.’li 1/1000 ölçekli 1. Etap Kemerburgaz Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı’nın mevcut plan notlarına göre imar durumu düzenlendiğinde kent silüeti açısından uyumsuz olacağı belirtilmekte olup, söz konusu planın plan notlarında değişiklik yapılması talep edilmektedir. Bu nedenle 09.05.2010 t.t.’li 1/1000 ölçekli 1. Etap Kemerburgaz Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı’nın plan notlarına “İMAR PLANININ TASDİKİNDEN EVVEL YAPILMIŞ OLAN MEVCUT RUHSATLI BİNA BULUNAN ADA CEPHELERİNDE İMAR İSTİKAMETİ TEŞEKKÜL İSTİKAMETİNE GETİRİLİR” notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan notu paftaları yazımız ekinde olup, konunun uygun görüldüğü takdirde 3194 sayılı yasaya göre Meclis’e havalesini…” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; bahse konu 1/1000 ölçekli plan notu tadilatı oy birliği ile uygun görmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 14.08.2015 tarih ve 198 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.