2015 Eylül Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 10.09.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Eylül ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 14.08.2015 tarih ve 199 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 199
Rapor Tarihi : 14.08.2015
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-99-84 sayı, 31.07.2015 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
03.08.2015 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“İlgi: a) 04.05.2015 tarih, 8699 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı
b) İBBB İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün(İSKİ) 27.06.2015 tarih ve 24272852-310.01.04. 334558 sayılı yazısı.
c) 08.06.2015 tarih, 10870 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı
d) İBBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 10.06.2015 tarih ve 62956595.310.06/ 1083/ 108608 sayılı yazısı.
e) İBBB Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 01.07.2015 tarih ve 21362969-310.01/717123- 2371-126416 sayılı yazısı.
İlgi a) yazı da “623 ada, 3 parselin balta parsel niteliği, ön bahçe mesafesinin sabit oluşu nedeni ile söz konusu parselde meri plan ve imar yönetmeliği şartlarına göre çekme mesafeleri uygulandığında parselde oluşan yapı cephesi yaklaşık 2.00 m. olduğundan meri yönetmelik şartları oluşmamaktadır. Ayrıca söz konusu parsel komşusu 1 ve 2 parsellerde meri plan şartları incelendiğinde parsellerin yer aldığı yapı adasında ki kot farkının yüksek oluşu nedeni ile sabit ön bahçe çekme mesafesi uygulama zorunluluğu nedeniyle oluşacak yapının kent siluetini olumsuz etkileyeceği düşünülmektedir. Yukarıda bahsedilen nedenlerle söz konusu parselin Sadabad Etkileşim Geçiş Alanı içerisindeki kent silueti açısından önemli bir bölgede yer alması göz önünde bulundurularak; 623 ada, 3 parselde meri plan şartlarında bitişik yapılanmaya göre uygulama yaptırılamayacağından 3 parselin yapı nizamının ve 1 ile 2 parselin Selam Sokak çekme mesafesinin yeniden belirlenmesi hususunda 1/1000 ölçekli plan değişikliği yapılmasını arz ederim.” denilmektedir.
Tarafımızca İlgi a) yazı doğrultusunda 623 ada, 3 parselin yapı nizamının blok olarak ve 1 ile 2 parselin çekme mesafelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan tadilatına;
“1.Plan tasdik sınırı 623 ada, 1, 2 ve 3 parsel sınırlarını kapsamaktadır.
2. 623 ada, 3 parselde, taralı alan dahilinde inşaat yapılacak olup, E=1.5'i geçemez.
3. 623 ada, 1 ve 2 parsel E=1.50 Hmax=3 kat yapılanmalı konut alanında kalmakta olup, söz konusu parseller üzerinde belirlenen yapı yaklaşma mesafelerine uyulacaktır.
4. Açıklanmayan hususlarda meri yönetmelik ve meri imar planı hükümleri geçerlidir.” şeklinde plan notları oluşturulmuştur.
Söz konusu plan tadilatı teklifine yönelik ilgi(b), ilgi(c), ilgi(d) ve ilgi(e) kurum görüşleri bulunmaktadır.
İlgi b) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) görüşünde; 7 maddelik teknik görüş verilmiştir.
İlgi c) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görüş yazısında; “… plan notunda yer alan ‘Taralı alan dahilinde inşaat yapılacaktır. Emsal=1.5 geçemez notunun’ iptal edilerek parsele ait çekme mesafelerinin yazımız eki bilgi paftasına göre düzenlenmesi…” denilmektedir.
İlgi d) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüş yazısında; “…Sonuç olarak; yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılmak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip, gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, uygulama öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 Ölç.U.İ.Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.” denilmektedir.
İlgi e) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısının Ulaşım Kararı bölümünde; “...Eyüp İlçesi, Emniyettepe Mah., 623 ada, 3 parselde meri plan şartlarında bitişik yapılanmaya göre uygulama yaptırılamayacağından 3 parselin yapı nizamının blok olarak ve 1ile 2 parselin çekme mesafelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifi, meri plandaki yapılanma şartlarının aşılmadığı belirlendiğinden,
Meri plana göre gerekli yol terklerinin bedelsiz yapılması,
Konut alanlarında binaya ait her bağımsız bölüm için bina içinde ya da parselinde otopark yeri tesis etmek esastır. Bu esasa göre parsel bünyesinde her bir bağımsız bölüm için;
• brüt alanı 75m2'ye kadar (brüt alan ≤ 75 m2) olan dairelerde en az 1 adet otopark
• brüt alanı 75m2-150 m2arasında (75 m2 < brüt alan < 150 m2) olan dairelerde en az 2 adet otopark
• brüt alam 150 m2 ve üstü (brüt alan ≥ 15 m2) dairelerde en az 3 adet otopark yeri ayrılması gerekmektedir." şeklinde plan notu eklenmesi,
hususlarının yerine getirilmesi şartı ile bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmaktadır.” denilmektedir.
Söz konusu plan tadilatı teklifi ile ilgili, İlgi (a) yazı, ilgi (b), (c), (d) ve (e) kurum görüşleri yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis’e havalesini …” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 623 ada, 1, 2 ve 3 parseller için hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliğini oy çokluğu ile uygun görmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR
İmar Komisyonunun 14.08.2015 tarih ve 199 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.