2015 Eylül Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 10.09.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Eylül ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 09.09.2015 tarih ve 37 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 37
RAPOR TARİHİ : 09.09.2015
İLGİ : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30.07.2015 tarih ve 2515 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısında;
“İlgi: a) 10.10.2014 tarih ve 19140 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğü yazısı.
b) 25.12.2014 tarih ve S-13906 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı.
c) 31.12.2014 tarih ve 8774 sayılı Belediye Meclisi’ne havale yazımız.
d) 09.01.2015 tarih ve 2015/22 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı.
e) 30.07.2015 tarih ve 142534 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğü yazısı.
İlgi (a) sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğü yazısında mülkiyeti Belediyemize ait olan Alibeyköy-Yeşilpınar Mahallesi 222 ada, 3,4 ve 5 nolu parsellerde Zeminaltı Otopark Projesi kapsamında planlandığı belirtilerek konu edilen taşınmazların İdarelerine devirleri istenmiştir.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ilgi (b) sayılı yazısında “Söz konusu edilen 222 ada,3 parsel; 27.10.2013 t.t.li 1/1000 ölçekli plan tadilatında kısmen Park+Z.O.P(Zeminaltı Otopark) alanında, çok küçük bir kısmı yer altı metro istasyonu alanında, 4 ve 5 parseller ise; 27.10.2013 t.t.li 1/1000 ölçekli plan tadilatında Park+ Z.O.P(Zeminaltı Otopark) alanında kalmaktadır. Ayrıca söz konusu edilen taşınmazlarda Avrupa Yakası Raylı Sistemler(Ulaşım Daire Başkanlığı) Müdürlüğü görüşü alınmadan uygulama yapılamaz.” denilmektedir.
İlgi (a) ve (b) sayılı yazılara istinaden Alibeyköy-Yeşilpınar Mahallesi, 222 ada, 3,4 ve 5 parsel sayılı taşınmazların Zeminaltı Otopark Projesi kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesine devir, tahsis ya da takas edilmesi hususunda 5393 sayılı Kanunun 18.maddesinin (e) bendi uyarınca karar alınmak üzere ilgi (c) sayılı yazı ile Belediye Meclisine yazı yazılmış ve ilgi (d) sayılı Meclis Kararı ile 222 ada 3,4 ve 5 parseller Zeminaltı Otopark Projesi kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 5(beş) yıl süre ile tahsis edilmiştir. Ancak ilgi (e) sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğü yazısı ile söz konusu Zeminaltı Otopark Projesinin bütünlük arz etmesi nedeniyle 222 ada 2 parselin de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisi talep edilmiştir.
Bu itibarla Alibeyköy-Yeşilpınar Mahallesi, 222 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın da Zeminaltı Otopark Projesi kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesine devir, tahsis ya da takas edilmesi hususunda 5393 sayılı Kanunun 18.maddesinin (e) bendi uyarınca karar alınmak üzere yazımız ve eki dosyanın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı Kanunun 18.maddesinin (e) bendine göre Alibeyköy-Yeşilpınar Mahallesi, 222 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın da Zeminaltı Otopark Projesi kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

KARAR
Hukuk Komisyonunun 09.09.2015 tarih ve 37 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.