2016 Kasım Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 10.11.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Kasım ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Tarife Komisyonunun 24.10.2016 tarih ve 03 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

TARİFE KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 03

RAPOR TARİHİ: 24.10.2016

İLGİ: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23.09.2016 tarih ve 22321 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısında; “2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu: her türlü vergi, harç ve tarife miktarlarının nasıl tespit edileceği, mükelleflerin kimler olduğu, vergi matrahını, muafiyet ve istisnaları ve tahakkukun nasıl yapılacağı hususları açık şekilde düzenlenmiştir.

Tarifeleri 4 grupta müteala etmem mümkün olup,

GRUP1-2464 sayılı yasada miktarları kesin olarak belirlenenler,

GRUP2- 2464 sayılı kanunun 96. maddesinin (A) bendinde en az ve en çok miktarları kanunda belirtilen ve Belediye grupları itibariyle maktu tarifeleri Bakanlar Kurulu'nca belirlenen vergiler,

GRUP3- 2464 sayılı kanunun 96. maddesinin (B) bendine göre yasada en az ve en çok miktarları belirlenen, fakat gösterilen bu sınırlar içerisinde kalmak koşuluyla Belediye Meclislerince belirlenen tarifeler,

GRUP4- Belediye dairesi tarafından ifa olunacak hizmetler mukabil alınacak ücret tarifeleri şeklinde açıklanmıştır.

Bu sebeple;

GRUP1- Haberleşme Vergisi, Elektrik ve Havagazı Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi, Telallık Harcı, Harcamalara Katılma Payı 2464 Sayılı Kanunda belirtilen tarifelerin uygulanacağı

GRUP2- - Hayvan Kesimi ve Muayene Denetleme Harcı

- Ölçü ve Tartı Aletleri Harcı -Kayıt Suret Harcı

- İmar Harcı

- Muayene Ruhsat ve Rapor Harcı

- Sağlık belgesi Harcı

- Bina İnşaat Harcı

- Çevre Temizlik Vergisi

GRUP3-2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96. maddesi ile bu konudaki vergi ve harçların maktu tarifelerinin tespiti Bakanlar Kurulu ile Belediye Meclisi'ne verilmiştir.

Aynı maddesin (B) bendinde "Vergi Harçlarının maktu tarifeleri bu konuda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıkları göz önünde tutularak Belediye Meclisince tespit olunur.

Bu hükme göre;

1.İlan Reklam Vergisi

2.Eğlence Vergisi(Maktu tarifeye uygun yerler)

3.İşgal Harcı

4. Tatil günlerin de çalışma ruhsat harcı

4.İşyeri Açma İzin Harcı

GRUP4- Bu gruptaki tarifeler ilgililerin, vatandaşların isteğe bağlı olarak yapılan hizmetler için düzenlenmiştir. Belediyelerce ifşa edilecek her türlü hizmet için tahakkuk ettirilebilir. Belediyelerce ifa edilmeden ücret alınamaz, çünkü ücretin alınabilmesi için hizmetin yerine getirilmesi şart olup, bu hizmetlerle ilgili Müdürlüklerin 2017 yılına ait tarife teklifleri ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve ayrıca 492 Sayılı Kanun hükümlerine göre günün ekonomik koşulları da göz önüne alınarak Belediyemiz Müdürlüklerince hazırlanan tarifeler yeniden düzenlenmiş olup ilişikte sunulmuştur.

Makamınızca da uygun görüldüğü taktirde bu hususta karar alınması için yazımız ve eklerinin meclise havalesini olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 2017 yılı tarife tekliflerinin Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü komisyonumuzca oybirliği uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Tarife Komisyonunun 24.10.2016 tarih ve 03 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.