2016 Kasım Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 10.11.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Kasım ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 08.11.2016 tarih ve 84 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 84

RAPOR TARİHİ: 08.11.2016

İLGİ: Emlak İstimlak Müdürlüğünün 07.11.2016 tarih ve 26038 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Emlak İstimlak Müdürlüğü yazısında;

“İlgi : 29/06/2016 tarihli ve 639 sayılı yazı.

İlim Yayma Cemiyeti'nin ilgi dilekçesi ile, mülkiyeti Belediyemize ait olan Eyüp ilçesi Cezrikasım - Nişancı mahallesi 65 ada 24 parselde kayıtlı 46 nolu bina ile 65 ada 67 parselde kayıtlı 40, 42 ve 44 nolu binaların, idari merkez olarak ve eğitim kültür hizmetlerinde kullanılmak üzere, tahsisi talep edilmektedir.

Söz konusu parseller 20.12.2010 t.t.li 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı'nda sosyal kültürel tesis alanında kalmaktadır. 20.06.1997 t.t.li 1/500 ölçekli Eyüp Cami ve Merkez Civarı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'nda ise belediye hizmet alanında kalmaktadır.

65 ada 24 ve 67 parsellerin 1/5000 ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı amacına uygun olarak ilgi sayılı dilekçedeki talebe göre idari merkez, eğitim ve kültür hizmetlerinde kullanılmak üzere, yine ilgi dilekçe ekinde sunulan Faaliyet Belgesi'nde belirtilen 10.02.1953 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu yararına faaliyet gösteren dernek kapsamında bulunan İlim Yayma Cemiyeti'ne 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (e) bendi ve 75.maddesinin (c) bendine göre 25 (yirmibeş) yıl süre ile, ekteki Ortak Hizmet Projesi (Protokolü) karşılığında bedelsiz tahsisi ile Ortak Hizmet Protokolünün imzalanması hususunda karar alınmak üzere yazımızın ve dosyanın Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (e) bendi ve 75.maddesinin (c) bendine göre 10.02.1953 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu yararına faaliyet gösteren dernek kapsamında bulunan İlim Yayma Cemiyeti ile 25 (yirmibeş) yıl süre ile, müdürlük teklif ekindeki Ortak Hizmet Projesi (Protokolü) karşılığında bedelsiz tahsisi ile Ortak Hizmet Protokolünün imzalanması komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 08.11.2016 tarih ve 84 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.