2016 Kasım Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 10.11.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Kasım ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk ve İmar Ortak Komisyonunun 09.11.2016 tarih ve 03 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

HUKUK VE İMAR ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 03

RAPOR TARİHİ : 09.11.2016

İLGİ : Emlak İstimlak Müdürlüğünün 07.11.2016 tarih ve 26011 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısında; “Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı bulunan, Eyüp İlçesi, Fethiçelebi(Defterdar) Mahallesi, 111 ada, 22 parselin meri planda yola ve yeşil alana denk gelen kısımlarının ifraz edilmesi akabinde parsel numarası değişse dahi geçerli olmak üzere 4706 sayılı Kanunun 5.Maddesine göre Belediyemiz adına devrinin sağlanması için İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Daire Başkanlığı ile düzenlenecek devir protokolünün imzalanması için 5393 Sayılı Kanunun 38.Maddesinin (g) bendine göre Belediye Başkanına yetki verilmesi için yazımızın ve ekli evrakların Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 38. Maddesinin (g) bendine göre Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı bulunan, Eyüp İlçesi, Fethiçelebi(Defterdar) Mahallesi, 111 ada, 22 parselin meri planda yola ve yeşil alana denk gelen kısımlarının ifraz edilmesi akabinde parsel numarası değişse dahi geçerli olmak üzere 4706 sayılı Kanunun 5.Maddesine göre Belediyemiz adına devrinin sağlanması ve hak sahiplerine devredilmesi için İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Daire Başkanlığı ile düzenlenecek devir protokolünün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk ve İmar Ortak Komisyonunun 09.11.2016 ve 03 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.