Belediye Meclisinin 07.12.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Aralık ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 05.12.2017 tarih ve 315 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 315

Rapor Tarihi: 05.12.2017

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 18814 sayı, 27.08.2017 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

11.09.2017 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : a) 14/12/2016 tarihli ve 29462 sayılı yazı.

b) 16/08/2017 tarihli ve 17955 sayılı yazı.

c) 20/06/2017 tarihli ve 13151 sayılı yazı.

d) 22/06/2017 tarihli ve 125735 sayılı yazı.

e) 28/06/2017 tarihli ve 20497 sayılı yazı.

f) 07/07/2017 tarihli ve 134250 sayılı yazı.

İlgi a) yazıda "Sonuç olarak; davacı Semiye DURSUN'a ait 86 parsele, iptal gerekçeleri doğrultusunda yola mahreç sağlanmasını mümkün kılacak kadarı ile dava konusu işlemlerin durdurulması ve iptal gerekçeleri gözetilerek yeni işlem tesis edilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır." denilmektedir. İlgi a) yazı doğrultusunda Eyüp ilçesi Rami Cuma Mahallesi, 934 ada 134 parsel ve 217 ada 86 parsele ilişkin tarafımızca 1/1000 ölçekli plan tadilatı hazırlanmıştır. Hazırlanan 1/1000 ölçekli plan tadilatında 217 ada 86 parsele mahreç sağlamak amacıyla 934 ada 134 parselden yol geçirilmiştir.

934 ada 134 parsel ve 217 ada 86 parsel, 29.08.2003 t.t.li 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planı'nda K5 rumuzlu 700 ki/ha.lık konut alanında kalmaktadır. Söz konusu parseller, 17.12.2004 t.t.li 1/1000 ölçekli Rami Revizyon Nazım İmar Planı'nda blok nizam 3 kat yapılanmalı konut alanında kalmaktadır.

Tarafımızca 934 ada 134 parsel ve 217 ada 86 parsel sayılı yerlere ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği hazırlanmış olup, konu ile ilgili İlgi b) ve c) müdürlük görüşleri, d), e) ve f) kurum görüşleri alınmıştır.

İlgi b) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısında "...söz konusu tadilatın Müdürlüğünüzce değerlendirilmesi..." denilmektedir.

İlgi c) Fen İşleri Müdürlüğü yazısında "İlgi sayılı yazınızda bahse konu yerle ilgili olarak 934

ada 134 parsel ve 217 ada 86 nolu taşınmazda yapılan plan tadilatında Müdürlüğümüzü ilgilendiren bir husus bulunmamaktadır." denilmektedir.

İlgi d) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında "Sonuç olarak, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 Ölç.U.İ.Plan tadilatının yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmektedir." denilmektedir.

İlgi e) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yazısında "Planlama alanı, yüzeysel su kaynaklarımızın su toplama havzaları dışında kalmaktadır. Söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ilgili belediye tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesi halinde İdaremizce esas alınmasında sakınca bulunmamakta olup, mezkûr alana ait mevcut altyapı tesislerimizi gösterir paftalar yazımız ekinde gönderilmektedir. Ayrıca yapılacak uygulama çalışmalarında, İdaremize ait ekte gönderilen paftalardaki her türlü mevcut tesislerimiz ile işsonu projesi tarafımıza ulaşmamış, İSKİ'de kaydı bulunmayan, belediyesince veya halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemelidir." denilmektedir.

İlgi f) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısının Ulaşım Kararı bölümünde "Eyüp, Ramicuma mah., 217 ada 86 parsele mahreç sağlamak amacıyla 934 ada 134 parselden geçen 3.00m'lik çıkmaz yol planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği gereği 7.00 metreden dar yollardan mahreç alınamayacağı ve imar planı değişikliği ile taşıt geri dönüş kurbu olmayan çıkmaz yol ihdas edilemeyeceğinden; bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamıştır." denilmektedir.

TALEP/SONUÇ: Eyüp İlçesi, Rami Cuma Mahallesi, 217 ada 86 parsele mahreç sağlamak amacıyla 934 ada 134 parselden yol geçirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı teklifi ile ilgili, İlgi b), c), d), e) ve f) müdürlük ve kurum görüşleri, plan değişiklik paftaları ve plan açıklama raporu yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 934 ada 134 parsel ve 217 ada 86 parsel sayılı yerlere ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi mahkeme kararı bilirkişi raporu doğrultusunda uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 05.12.2017 tarih ve 315 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.