Belediye Meclisinin 07.12.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Aralık ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 21.11.2017 tarih ve 312 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No :312

Rapor Tarihi: 21.11.2017

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 24717 sayı, 03.11.2017 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

06.11.2017 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : a) 26/09/2017 tarihli ve 28965 sayılı yazı.

b) İSKİ Genel Müdürlüğü'nün 28.09.2017 tarih ve E.20170478228 sayılı

yazısı.

c) İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün 29.09.2017 tarih ve 1093985-3220-

187556 sayılı yazısı.

d) İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün 07.08.2017 tarih ve 1549-

155108 sayılı yazısı.

İlgi (a) dilekçe ile İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Odayeri Mahallesi 46 ve 47 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin tetkik ve karar alınmak üzere Belediye Meclisine iletilmesi istenmiştir. Odayeri Mahallesi, 46-47 parseller; 21.02.2017 onay tarihli 1/5000 ölçekli Eyüp Odayeri Köyü Nazım İmar Planında Turizm Alanında, 47 parselin az bir kısmı da dere koruma sınırında, 26.09.2008-21.06.2012 onay tarihli 1/1000 ölçekli Eyüp Odayeri Köyü Uygulama İmar Planında, "K" rumuzlu TAKS:0.15, Hmax:2kat yapılaşma koşulunda Konut Alanıdır.Söz konusu parsellere ilişkin 21.02.2017 onay tarihli Meri 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatına ait plan notları;

1. Plan değişikliği onama sınırı; İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Odayeri Mahallesi, 1 pafta 46 ve 47 numaralı parselleri içeren sınırdır.

2. Turizm Alanında yapılaşma şartları TAKS:0.15, Y ençok:2 kat olup, otel yapılacaktır.

3. Kamuya ait alanlar bedelsiz terk edilecektir.

4. Otopark ihtiyacı İstanbul Otopark Yönetmeliği uyarınca parsel içinde karşılanacaktır.

5. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarından görüş alınacaktır.

6. 1/1000 Uygulama İmar Planı onanmadan uygulama yapılamaz.

7. Açıklanmayan hususlarda meri imar planı ve meri imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

8. İBB Meclisi'nin 15.05.2015 tarih ve 849 sayılı kararı doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

Şeklinde olup, söz konusu parsellere ilişkin 21.02.2017 onay tarihli Meri 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifine ait kurum ve kuruluşlardan alınan görüşler;

İlgi (b) İSKİ Genel Müdürlüğü'nün 28.09.2017 tarih ve E.20170478228 sayılı yazısında; Eyüpsultan ilçesi, Odayeri Mahallesi'nde yer alan 46, 47 parsellerin Konut Alanından, Otel Alanına alınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliğine yönelik İdarenin 9 maddelik görüşü bulunmaktadır.

İlgi (c) İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün 29.09.2017 tarih ve 1093985-3220-187556 sayılı yazısında; 15.02.2017 t.t. 1/5000 ölçekli plan tadilatı doğrultusunda, Eyüpsultan İlçesi, Odayeri Mahallesi 46, 47 parsellerin TAKS: 0.15 Yençok:2 Kat yapılaşma şartları ile "Otel Alanı"na alınmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli teklifinin;Denilmektedir.

Meri plana göre gerekli yol terkleri yapılarak,Uygulama aşamasında (ruhsat) giriş-çıkışlar hususunda Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu (UTK) Kararı alınarak, 13.05.2016 – 21.02.2017 t.t. 1/5000 ölçekli plan notları doğrultusunda, teklif planın plan notlarının düzenlenerek, ilave yapılaşmalara (çatı piyesi, müştemilat vb.) ve kot alma noktalarına ilişkin plan notlarının 26.09.2008 t.t. 1/1000 ölçekli Eyüp Odayeri Köyü Uygulama İmar Planı doğrultusunda düzenlenerek Plan bütününde değerlendirilmesi gerektiği bildirilmiştir.

İlgi (d) İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün 07.08.2017 tarih ve 1549-155108 sayılı yazısında; Yazıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemintemel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi, bu doğrultuda bu uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 Ölç.U.İ.Plan tadilatının yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmektedir. Denilmektedir.

İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi, Odayeri Mahallesi 46 ve 47 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin, 46, 47 parsellere ait 21.02.2017 onay tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Tadilat Teklifine Ait Plan Notları ise;

1. Plan değişikliği onama sınırı Eyüpsultan İlçesi Odayeri Mahallesi 46 Ve 47 Parselleri kapsamaktadır.

2. Plan değişikliği onama sınırı içindeki alan otel alanıdır.

3. Yapılaşma koşulları; TAKS:0.15, Yençok:2 kattır. Ön bahçe mesafesi 5m, yan bahçe mesafesi 4 m'dir.

4. Odayeri 46 ve 47 parsellerdeki mevcut yapıların yıkılıp yeniden yapılması halinde yapı yaklaşma sınırı 10.00m olarak bırakılacaktır.

5. Turizm tesis alanı-otel alanında ±0.00 kotu parsellerin mahreç aldığı yolun üst kotudur.

6. Çatı piyesi yapılabilir. Çatı eğim ve şekli serbesttir. Çatı piyesinde spor salonu, oda, dinlenme salonu, sergi salonu, toplantı salonu gibi ortak alan fonksiyonları kullanılabilir. Tuvaletler, duş, asansör ve merdiven evi yapılır. Emsal haricidir.

7. Müştemilat yapılabilir. 500 metrekareye kadar olan müştemilat yapıları emsal haricidir. Kış bahçesi yapılabilir, emsal haricidir.

8. Otopark ihtiyacı İstanbul otopark yönetmeliği uyarınca parsel içinde karşılanacaktır.

9. Turizm tesis alanında yapılacak olan turizm tesisi, binalarında, binanın tek bağımsız bölüm olarak yapılması, bağımsız bölüm olarak ticaret ve konut birimlerinin bulunmaması ve otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması kaydıyla 1. Ve 2. Bodrum katlarda bu fonksiyonlara hizmet edecek şekilde yapılan konferans salonu, toplantı salonu, tiyatro, müze, sanat galerisi, teknik odalar, personel soyuma-giyinme odaları, personel yemekhanesi, tesis yönetimi ile ilgili idari birimler, spor merkezi, spa, yüzme havuzu, kütüphane, mescit, yemek salonu, balo salonu, temizlik odaları vb. Birimler yapılabilir, emsale dahil değildir. Bu alanlarda doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda TAKS değeri aşılamaz. Turizm tesislerinde bağımsız bölüm oluşturmamak kaydı ile tesise hizmet edecek şekilde ticari birimler yer alabilir, zemin kat yüksekliği 7 m.'ye kadar yapılabilir. İmar planında donatı alanı olarak ayrılan alanlar (yol, yeşil alan, park alanı, çocuk bahçesi alanı, okul alanları, sağlık alanları, belediye hizmet alanı, idari tesis alanı, toplu taşıma ve triyaj alanları vb. Kamu kullanımına ayrılmış tüm alanlar) kamu eline bedelsiz geçmeden parselin imarlı kısımlarında uygulama yapılamaz. Bu plan notu ile meri plan notları arasında çelişki olması halinde plan tasdik tarihinden önce iskan (yapı kullanma izin belgesi) sürecini tamamlamamış yapılarda geçerli olacaktır. Yapı kullanma izin belgesi almış yapıların 1. Ve 2. Bodrum katlarında uygulanır.

10. Jeolojik ve jeoteknik etüd raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.

11. Açıklanmayan hususlarda meri plan notları geçerlidir. Şeklindedir.

Talep/Sonuç

Eyüpsultan İlçesi, Odayeri Mahallesi 46 ve 47 parsel sayılı taşınmazların, 21.02.2017 onay tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı doğrultusunda, TAKS: 0.15 Yençok:2 Kat yapılaşma şartları ile "Otel Alanı"na alınmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilat teklifine ait plan pafta, rapor ve ilgili kurum görüşleri yazımız ekinde olup, konunun incelenerek, uygun görüldüğü takdirde 3194 sayılı yasaya göre Eyüpsultan Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim.” Denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüpsultan İlçesi, Odayeri Mahallesi 46 ve 47 parsel sayılı taşınmazların, 21.02.2017 onay tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı doğrultusunda, TAKS: 0.15 Yençok:2 Kat yapılaşma şartları ile "Otel Alanı"na alınmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilat teklifi, oyçokluğuyla uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 21.11.2017 tarih ve 312 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.