Belediye Meclisinin 07.12.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönmi 4. toplantı dönemi Aralık ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 06.12.2017 tarih ve 123 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 123

RAPOR TARİHİ: 06.12.2017

İLGİ: Özel Kalem Müdürlüğünün 01.12.2017 tarih ve 27071 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Özel Kalem Müdürlüğünün yazısında; “Tarihi ve kültürel değerlerimizin ziyaret edilmesi kapsamında 21-22-23 Aralık 2017 tarihlerinde Filistin topraklarında bulunan Kudüs'e gerçekleştirmek istediğimiz gezi programına Belediye Başkanı ve 37 Meclis Üyelerinin katılmaları ve seyahat masraflarının Belediye bütçesinden karşılanması hususunda karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim. ”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (p) bendine göre, tarihi ve kültürel değerlerimizin ziyaret edilmesi kapsamında 21-22-23 Aralık 2017 tarihlerinde Filistin topraklarında bulunan Kudüs'e gerçekleştirmek istediğimiz gezi programına Belediye Başkanı ve 37 Meclis Üyelerinin katılmaları ve seyahat masraflarının Belediye bütçesinden karşılanması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 06.12.2017 tarih ve 123 sayılı raporunun Komisyon Görüşü kısmına “harcırah ve yolluk ödememek şartıyla” ifadesi eklenerek tadilen oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.