Belediye Meclisinin 07.12.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Aralık ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Tarife Komisyonunun 06.12.2017 tarih ve 05 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

TARİFE KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 05

RAPOR TARİHİ: 06.12.2017

İLGİ: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.11.2017 tarih ve 26467 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısında; “2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu: her türlü vergi, harç ve tarife miktarlarının nasıl tespit edileceği, mükelleflerin kimler olduğu, vergi matrahını, muafiyet ve istisnaları ve

tahakkukun nasıl yapılacağı hususları açık şekilde düzenlenmiştir.

Tarifeleri 4 grupta müteala etmem mümkün olup,

GRUP1-2464 sayılı yasada miktarları kesin olarak belirlenenler,

GRUP2- 2464 sayılı kanunun 96. maddesinin (A) bendinde en az ve en çok miktarları

kanunda belirtilen ve Belediye grupları itibariyle maktu tarifeleri Bakanlar Kurulu'nca belirlenen vergiler,

GRUP3- 2464 sayılı kanunun 96. maddesinin (B) bendine göre yasada en az ve en çok

miktarları belirlenen, fakat gösterilen bu sınırlar içerisinde kalmak koşuluyla Belediye Meclislerince belirlenen tarifeler,

GRUP4- Belediye dairesi tarafından ifa olunacak hizmetler mukabil alınacak ücret tarifeleri şeklinde açıklanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda; 09.11.2017 tarih ve 2017/187 sayılı tarife tekliflerinin onaylandığı meclis kararına eklenmeyen Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce hazırlanan 2018 tarifesi yeniden düzenlenmiş olup ilişikte sunulmuştur.

Makamınızca da uygun görüldüğü taktirde bu hususta karar alınması için yazımız ve eklerinin meclise havalesini olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 2018 yılı için belirlenen Fen İşleri Müdürlüğü tarife teklifinin müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Tarife Komisyonunun 06.12.2017 tarih ve 05 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.