Belediye Meclisinin 07.12.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Aralık ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 06.12.2017 tarih ve 316 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 316

Rapor Tarihi : 06.12.2017

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün E.27070 sayı, 01.12.2017 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

04.12.2017 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : a) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.06.2017 tarih ve 13390 sayılı yazısı.

b) 08/08/2017 tarihli ve 24762 sayılı yazı.

c) 22/08/2017 tarihli ve 955091-2921 sayılı yazı.

d) 07/08/2017 tarihli ve 155584 sayılı yazı.

Eyüpsultan İlçesi, Nişanca Mahallesi, 120 ada 72 parsel sayılı yerde vaki şikayete istinaden yerinde yapılan incelemede, yapılmakta olan inşaatın fiili yol üzerinde kaldığının tespit edildiğinin ilgi (a) yazı ile bildirilmesi üzerine, Mer"i imar planlarında yapılan incelemede, söz konusu parsel ile benzer nitelikte parsellerin de olduğu ve farklı imar planlarında muhtelif parsellerde olması sebebiyle, konuya çözüm getirmek ve mevcut istikametlere aykırı bir vaziyet oluşmaması için "Yapılaşması plana Blok olarak işli parsellerde, blok boyutları maksimum olup, Blok'un fiili yola gelmesi ve kamu hizmetlerini engellemesi durumunda, Blok istikametlerini değiştirmeye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilidir." plan notunun;

"Eyüp Merkez 1.Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı"na

"Eyüp Merkez 1.Etap Revizyon Uygulama İmar Planı"na ve

"Eyüp Merkez 2.Etap Revizyon Uygulama İmar Planı"na ilave edilmesine ilişkin Plan Notu Değişiklik teklifi hazırlanmıştır.

Bahse konu plan tadilatı için kurum ve kuruluşlardan alınan görüşler;

İlgi (b) İSKİ Genel Müdürlüğü'nün 08.08.2017 tarih ve E.20170400149 sayılı yazısında; ".Söz konusu plan değişikliği teklifinde blok boyutlarının mevcut ve planlanan altyapı tesislerimize denk gelmesi halinde, içmesuyu hatlarımızın imar yolu, atıksu ve yağmursuyu hatlarımızın ise imar yolu veya yeşil alan olarak korunması gerekmektedir. Netice olarak, plan notu eklenmesine ilişkin plan değişikliği teklifinin ilgili belediye tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesi halinde idaremizce esas alınmasında sakınca bulunmamaktadır. Ayrıca yapılacak uygulama çalışmalarında, idaremize ait her türlü mevcut planlanan tesislerimiz ile işsonu projesi tarafımıza ulaşmamış, İSKİ'de kaydı bulunmayan, belediyesince veya halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemelidir. Denilmektedir.

İlgi (c) yazı İBB Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün 22.08.2017 tarih ve 955091-2921 sayılı yazısında; "Ulaşım Kararı bölümünde "Söz konusu teklif, ulaşım sisteminin devamlılığının sağlanması ve bölgesel ulaşım sisteminde oluşabilecek olumsuzlukların engellenmesine ilişkin düzenlendiği belirlendiğinden bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmaktadır." Denilmektedir.

İlgi (d) yazı İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün 07.08.2017 tarih ve 1555-155584 sayılı yazısında; "Sonuç olarak, 1.maddede belirttiğimiz "Meri İl İmar Yönetmeliği ile 18.08.2005 tarihli genelgede belirtilen etüt raporu esaslarına göre yapılacak Zemin Etüt Raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır." Notun plan notu hükümlerine eklenmesi ve söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temelyapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yukarıdakirapor örneğinde belirtilen diğer tüm hususlara uyulması koşuluyla söz konusu 1/1000 Ölç.Uygulama İmar Planı "plan notu" ilaveleri, jeolojik bakımdan uygun görülmektedir." denilmektedir.

Talep/Sonuç:

Yapılan incelemede, yapılmakta olan inşaatın fiili yol üzerinde kalması sebebiyle, Mer"i imar planlarında da, söz konusu parsel ile benzer nitelikte parsellerin olduğu ve bunun, farklı imar planlarında muhtelif parsellerde olması sebebiyle, konuya çözüm getirmek ve mevcut istikametlere aykırı bir vaziyet oluşmaması için "Yapılaşması plana Blok olarak işli parsellerde, blok boyutları maksimum olup, Blok'un fiili yola gelmesi ve kamu hizmetlerini engellemesi durumunda, Blok istikametlerini değiştirmeye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilidir." plan notunun;

"Eyüp Merkez 1.Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı"na

"Eyüp Merkez 1.Etap Revizyon Uygulama İmar Planı"na ve

"Eyüp Merkez 2.Etap Revizyon Uygulama İmar Planı"na ilave edilmesine ilişkin Plan Notu Değişiklik teklifine ait plan pafta, rapor ve ilgili kurum görüşleri yazımız ekinde olup, konunun incelenerek, uygun görüldüğü takdirde 3194 sayılı yasaya göre Eyüpsultan Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim.”Denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüpsultan İlçesinde Mer"i imar planları doğrultusunda yapılmakta olan söz konusu inşaatın fiili yol üzerinde kalması ve bu parsel ile benzer nitelikte parsellerin olduğu ve bunun farklı imar planlarında, muhtelif parsellerde olması sebebiyle, konuya çözüm getirmek ve mevcut istikametlere aykırı bir vaziyet oluşmaması için "Yapılaşması plana Blok olarak işli parsellerde blok boyutları maksimum olup, Blok'un fiili yola gelmesi ve kamu hizmetlerini engellemesi durumunda, mevcut teşekküle ve yapılanmaya göre Blok istikametlerini, büyütülmemesi ve inşaat alanında artış olmaması ve genel plan notlarına aykırı olmaması şartıyla değiştirmeye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilidir.” şeklinde oybirliğiyle tadilen uygun görülmüştür.Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 06.12.2017 tarih ve 316 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.