Belediye Meclisinin 07.12.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Aralık ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 05.12.2017 tarih ve 314 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 314

Rapor Tarihi: 05.12.2017

Konu: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08.11.2017 tarih ve 25173 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

04.12.2017 tarihli Meclis toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“01/10/2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 19. Maddesinin (f) bendinin 1. fıkrasında "İlgili idare meclisince yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği karar altına alınan konut alanlarında bulunan parsellerin; zemin kat ve yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan mekânlarında ya da binanın birinci katında veya bodrum katlarında zemin katta yer alan mekanla içten bağlantılı olan ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen, getirilecek kullanıma ilişkin otopark ihtiyacını karşılamak kaydıyla, gürültü ve kirlilik oluşturmayan ve imalâthane niteliğinde olmayan, gayrisıhhi özellik taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkân, kuaför, terzi, eczane, anaokulu ve kreş ile gelişme alanları hariç; Sağlık Bakanlığınca aranan şartlar sağlanmak kaydıyla günübirlik sağlık hizmeti sunulan sağlık kabini, muayenehane, aile sağlığı merkezi, ağız ve diş sağlığı merkezi, diyaliz merkezi, acil servis içermeyen tıp merkezi, psikoteknik değerlendirme merkezi, üremeye yardımcı tedavi merkezi, fizik tedavi müessesesi, genetik hastalıklar tanı merkezi, evde bakım merkezi, işitme cihazı merkezi, ısmarlama protez ve ortez merkezi ve lokanta, pastane gibi konut dışı hizmetler verilebilir." denilmektedir.

TALEP/SONUÇ: Bu itibarla talep edilmesi halinde zemin kat ve yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan mekânlarında ticari alan çözümleyebilmek için Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 19. Maddesinin (f) bendinin 1. fıkrasına binaen İlçemiz planlı alanlarda kalan tüm cadde ve sokaklarının yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği Belediyemiz teknik elemanları tarafından tespit edilmiş olup, bu durumun karar altına alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; talep edilmesi halinde zemin kat ve yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan mekânlarında ticari alan çözümleyebilmek için Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 19. Maddesinin (f) bendinin 1. fıkrasına binaen İlçemiz planlı alanlarda kalan tüm cadde ve sokaklarının yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği Belediyemiz teknik elemanları tarafından tespit edilmiş olup, özellik arz eden yerlerle ilgili Başkanlık insiyatif hakkı saklı kalarak tadilen oybirliğiyle uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 05.12.2017 tarih ve 314 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.