Belediye Meclisinin 07.12.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Aralık ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 21.11.2017 tarih ve 313 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 313

Rapor Tarihi: 21.11.2017

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 24873 sayı, 06.11.2017 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

06.11.2017 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : a) 24/04/2017 tarihli ve 12434 sayılı yazı.

b) 10/10/2017 tarihli ve 30980 sayılı yazı.

c) İBB Ulaşım Daire Bşk. Ulaşım Pl. Md. 26.08.2016 tarih ve 156603 sayılı

yazısı.

d) İBB Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü 15.08.2016 tarih ve 148408

sayılı yazısı.

e) İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü 10.08.2016 tarih ve 145390

sayılı yazısı.

Müellifince İstanbul İli, Eyüp İlçesi, İslambey Mahallesi, 217 ada 67-68-69-70 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi hazırlanmış olup, söz konusu plan tadilatı ile plan notu değişikliği İlgi (a) yazı ile tarafımıza iletilmiştir.

Bahse konu plan değişikliğinin plan notlarında;

"1- PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI, İSTANBUL İLİ, EYÜP İLÇESİ, İSLAMBEY MAHALLESİ, 217 ADA 67-68-69-70 PARSELLER SINIRIDIR.

2- PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI İÇERİSİNDE KALAN ALAN, KISMEN KONUT ALANI VE KISMEN PARK ALANIDIR.

3- PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI İÇERİSİNDE, KAMU ELİNE GEÇMESİ GEREKEN ALANLAR BEDELSİZ TERK EDİLMEK ŞARTIYLA EMSAL BRÜT PARSEL

ÜZERİNDEN HESAPLANACAKTIR.

4- EĞİMDEN DOLAYI AÇIĞA ÇIKAN BİR VE İKİNCİ BODRUM KATLAR HARİÇ OLMAK ÜZERE EMSALE DAHİLDİR.

5- İLGİLİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN ONAYI ALINMADAN UYGULAMA YAPILMAYACAKTIR.

6- AÇIKLANMAYAN HUSUSLARDA MERİ İMAR PLANI HÜKÜMLERİ VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR." Denilmektedir.

Söz konusu plan değişikliğine ait İlgi (b), İlgi (c), İlgi (d), İlgi (e) kurum görüşleri bulunmakta olup,

İlgi (b) İSKİ yazısında; "... her türlü mevcut tesislerimiz ile işsonu projesi tarafımıza ulaşmamış, İSKİ'de kaydı bulunmayan, belediyesince veya halk tarafından yapılmış altyapı tesislerine zarar verilmemelidir." Denilmektedir.

İlgi (c) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısında; "...yapılaşmanın arttırılmasının ulaşım taleplerini arttırarak ilave trafik yükü yaratacağı belirlendiğinden bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamaktadır." Denilmektedir.

İlgi (d) Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü yazısı eki komisyon raporunda; "...yürürlükte olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ve plan notlarına sadık kalınması komisyonumuz görüşüdür." Denilmektedir.

İlgi (e) İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında; "... planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla söz konusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatının yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmektedir." Denilmektedir.

TALEP/SONUÇ: İstanbul İli, Eyüp İlçesi, İslambey Mahallesi 217 ada 67-68-69-70

parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı ile ilgili, İlgi (a) yazı ile İlgi (b), İlgi (c), İlgi (d), İlgi (e) müdürlük ve kurum görüşleri, plan değişiklik paftaları ve plan açıklama raporu yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini arz ederim.” Denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; İstanbul İli, Eyüp İlçesi, İslambey Mahallesi, 217 ada 67-68-69-70 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Genel Plan Notlarına aykırılığı sebebiyle oybirliği ile uygun görülmemiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 21.11.2017 tarih ve 313 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.