2020 Eylül Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 10.09.2020 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Eylül ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde İmar Komisyonunun 08.09.2020 tarih ve 21 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 21

Rapor Tarihi: 08.09.2020

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 18081 sayı, 28.08.2020 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

07.09.2020 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

"İlgi: a) 05.02.2020 tarihli ve 2974 sayılı yazı.

b) 14.07.2020 tarihli ve 713834 sayılı yazı.

c) 06.07.2020 tarihli ve 91879 sayılı yazı.

d) 01.07.2020 tarihli ve 20200238210 sayılı yazı.

Göktürk Mahallesi, 1760 ve 1766 parseller yanı kadastral boşlukların yapılaşması belirsiz olan konut alanında kalmakta olduğu görülmekte olup 1760 parsel yanı kadastral boşluğun ve 1766 parsel yanı kadastral boşluğun küçük bir kısmının meri plan şartlarına göre konut alanı olarak yapılaşmasının mümkün olmadığından Eyüpsultan Belediye Başkanlığı'nın 05.02.2020 tarih, E.2974 sayılı ilgi a) Başkanlık Oluru alınarak, tarafımızca 1/1000 ölçekli plan tadilatı hazırlanmıştır.

Hazırlanan plan tadilatında, 1760 parsel yanı kadastral boşluğun ve 1766 parsel yanı kadastral boşluğun küçük bir kısmı park alanı olarak planlanmış olup, 1766 parsel yanı kadastral boşluk ise meri plandaki fonksiyonu korunarak Yençok: 3 kat TAKS:0.40 yapılanmalı konut alanına alınmıştır.

Planlama alanı 19.06.2003 tasdik tarihli Göktürk Nazım İmar Planında kısmen park, kısmen orta yoğunlukta (360 kişi/ha) konut alanında kalmaktadır. 19.06.2003 tasdik tarihli Göktürk Uygulama İmar Planında ise 1760 parsel yanı kadastral boşluk, 1766 parsel yanı kadastral boşluğun küçük bir kısmı ve 1766 parsel yanı kadastral boşluk yapılaşması belirsiz olan konut alanında kalmaktadır.

Konu ile ilgili ilgi b) Ulaşım Planlama Müdürlüğü, ilgi c) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, ilgi d) İSKİ Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı görüşleri alınmıştır.

İlgi b) Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşünde ‘ … Teklife konu Göktürk Mahallesi, 17666 parsel sayılı taşınmazın doğusundaki terkli alanın meri 1/1000 ölçekli planda konut kitlesi çizimli 1766 parselin bahçesi (Gölet) olarak planlanmış olduğu, Konut Bahçesi (Gölet) olarak planlanmış alana yapılaşma önerilmesinin yeni bir ulaşım talebi oluşturacağı belirlendiğinden bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmamaktadır. ‘ denilmektedir.

İlgi c) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüşünde ‘… Sonuç olarak, söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yukarıda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, yeni uygulamalar öncesinde yapılacak olan zemin etüd çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi, ‘Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları' ve ‘Kazı Güvenliği ve Alınacak Önlemler' ile ilgili esaslara göre hazırlanması gereken zemin etüdü ile geoteknik rapor sonucuna göre gerekli görülmesi durumunda uygulama ve önlem projelerinin komşu parselleri de kapsayacak şekilde hazırlanarak tüm kazı, iksa vb. önlemlerin alınması ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/1000 Ölç. U.İ.Plan tadilatı konuya ilişkin yürürlükteki mevzuat ile yukarıda ve raporda açıklanan yerleşime uygunluk değerlendirmeleri ve diğer yer mühendislik hususları bakımından Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.' denilmektedir.

İlgi d) İSKİ Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı görüşünde ‘… Netice olarak; Eyüpsultan İlçesi, Göktürk Mahallesi'nde yer alan 1760 ve 1766 parseller yanı kadastral boşlukların Yeşil Alan ve Konut Alanına alınmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin yukarıda belirtilen hususlara uygun olarak revize edilmesi gerekmektedir.' denilmektedir.

TALEP/SONUÇ: Eyüpsultan İlçesi, Göktürk Mahallesi, 1760 ve 1766 parseller yanı kadastral boşluklara ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı değişiklik paftası ve plan açıklama raporu yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuzun yapmış olduğu inceleme neticesinde: Göktürk Mahallesi, 1760 ve 1766 parsel yanı kadastral boşluklara ilişkin 1/1000 Ölçekli Plan Değişikliği oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 08.09.2020 tarih ve 21 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.