2020 Eylül Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 10.09.2020 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Eylül ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde İmar Komisyonunun 09.09.2020 tarih ve 23 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 23

Rapor Tarihi: 09.09.2020

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 18395 sayı, 02.09.2020 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

07.09.2020 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

"İlgi : a) 28.07.2020 tarihli ve 104604 sayılı yazı. b) 13.07.2020 tarihli ve 95820 sayılı yazı. c) 10.07.2020 tarihli ve 20200256668 sayılı yazı.

İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 29.08.2019 tarih, 4540 sayılı ve 23.01.2020 tarih, 4918 sayılı kararları gereğince 14.02.2019 tarih ve 4021 sayılı karar ile onaylanan restitüsyon projesi doğrultusunda, Eyüpsultan İlçesi, Defterdar Mahallesi, 91 ada 42 ve 43 parseller ve kadastral boşluğa ait blok şekli ve yol düzeltmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı hazırlanmıştır. 20.12.2020 t.t.'li 1/5000 Ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı'nda 91 ada 42 parsel sayılı yer; ‘Tescilli Kayıp Anıt Eser ve SMÖ Alanları' lejandında kalmakta olup, 43 parsel sayılı yer Tescilli SMÖ Yapılar' lejandında 400 k/ha yoğunluklu konut alanında kalmaktadır. 91 ada 43 parsel yanı kadastral boşluk ise park alanında ve karayolları kamulaştırma alanında kalmaktadır. 21.07.2014 t.t.'li 1/1000 Ölçekli Eyüp Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı'nda 91 ada 42 parsel sayılı yer; ‘Tescilli Yerinde Olmayan Anıt Eser ve SMÖ Alanları', 43 parsel sayılı yer ‘Tescilli SMÖ Yapılar' lejandında kalmaktadır. 91 ada 43 parsel yanı kadastral boşluk ise park alanında kalmaktadır. Konu ile ilgili ilgi a) Ulaşım Planlama Müdürlüğü, ilgi b) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, ilgi c) İSKİ Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı görüşleri alınmıştır. İlgi a) Ulaşım Planlama Müdürlüğü görüşünde...

..."…Eyüpsultan İlçesi, Defterdar Mahallesi, 91 ada, 42 ve 43 parseller ve bir kısım tescil dışı alanın blok çizilerek "Tescilli Bina" lejandında planlanması ve tescil dışı alanda planlanmış olan yol alanının yeniden düzenlenmesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin; İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 29.08.2019 tarih ve 4540 sayılı kararı ile 23.01.2020 tarih ve 4918 sayılı kararı doğrultusunda hazırlandığı belirtildiğinden -İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 29.08.2019 tarih ve 4540 sayılı kararı ile 23.01.2020 tarih ve 4918 sayılı kararları ( söz konusu kararlarda tescil dışı alan yer almamaktadır) doğrultusunda düzenlenmesi, -Mer'i plandaki imar yollarına gerekli terklerin bedelsiz yapılması, -Konut alanının otopark ihtiyacı yürürlükteki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Otopark Yönetmeliğinden belirlenen otopark miktarı doğrultusunda karşılanacaktır" plan notu eklenmesi, -Uygulama aşamasında " Vezneciler-Sultangazi-Fenertepe Metro Hattı Projesi"'ne ilişkin Raylı Sistem Daire Başkanlığı görüşü alınması, -Karayolları Kamulaştırma Alanına ilişkin Karayolları Genel Müdürlüğü görüşü alınması gerekmektedir…" denilmektedir. İlgi b) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü görüşünde, "… Sonuç olarak, yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yeni uygulamalar öncesinde yapılması gerekli olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi, "Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları" ve "Kazı Güvenliği ve Alınacak Önlemler" ile ilgili esaslara göre hazırlanması gereken zemin etüdü ile geoteknik rapor sonucuna göre gerekli görülmesi durumunda uygulama ve önlem projelerinin komşu parselleri de kapsayacak şekilde hazırlanarak tüm kazı, iksa vb. önlemlerin alınması ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla, ilgi yazı talebi 1/1000 Ölç. U.İ.Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir…" denilmektedir. İlgi c) İSKİ Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı görüşünde "… Netice olarak, Eyüpsultan İlçesi, Defterdar Mahallesi, 91 ada, 42 ve 43 parseller ve kadastral boşluğa ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin yukarıda belirtilen şartlara uyulması kaydıyla ilgili Belediye tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesi halinde İdaremizce esas alınmasında sakınca bulunmamaktadır…" denilmektedir. TALEP/SONUÇ: Eyüpsultan İlçesi, Defterdar Mahallesi, 91 ada 42 ve 43 parseller ve kadastral boşluğa ait blok şekli ve yol düzeltmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği paftası ve plan açıklama raporu yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuzun yapmış olduğu inceleme neticesinde: Defterdar Mahallesi, 91 ada 42 ve 43 parseller ve kadastral boşluğa ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı oy birliği ile kabul edilmiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 09.09.2020 tarih ve 23 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.