2020 Eylül Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 10.09.2020 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Eylül ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde İmar Komisyonunun 09.09.2020 tarih ve 22 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 22

Rapor Tarihi: 09.09.2020

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 18394 sayı, 02.09.2020 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

07.09.2020 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

"İlgi : 10.07.2020 tarihli ve 495174 sayılı yazı.

İlgi yazı eki 26.06.2020 tarih, 5176 sayılı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararında "…İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23.03.2011 tarih ve 4344 sayılı kararı ile yapılanma olamayacağı belirtilerek belirlenen ve İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 10.12.2013 tarih ve 1896 sayılı Kararı ile söz konusu alana ilişkin alınan 23.03.2011 tarih ve 4344 sayılı kararın geçerli olduğuna karar verilen "A" rumuzlu korunma alanı sınırının, ekli haritada görüldüğü gibi Sinekli Kemer'in her kenarından 5 m. olmak üzere belirlenen alan ile GPR raporunda anomali tespit edildiği belirtilen "Kemer Rampası" ve "Minibüs Durakları Bölgesi" alanlarını içerecek şekilde yeniden düzenlenmesine, "A" rumuzlu korunma alanı dışına çıkarılan alanın "B" rumuzlu korunma alanı sınırlarına dahil edilmesine, söz konusu düzenlemenin 21.06.2017 tt. 1/5000-1/1000 ölçekli Sinekli Kemer Koruma Bandı Nazım ve Uygulama İmar Planları'na işlenerek Kurulumuza iletilmesine, Sinekli Kemer ile etkileşimi göz önünde bulundurularak 926 ada 3, 4, 5, 6, 19, 20 parseller ile söz konusu taşınmazların kuzeyindeki 12 ada 2 parselin bir kısmı ve bir kısım kadastral boşlukta yer alan park alanında yapılacak her türlü inşai ve fiziki müdahaleler için Koruma Kurulundan izin alınmasına, gerçekleştirilecek inşai ve fiziki müdahaleler öncesinde jeoradar çalışması yapılarak,...

...hazırlanacak raporun Koruma Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine ve tabii zemin altındaki tüm müdahalelerin ilgili Müze denetiminde yapılmasına, bu hususların 21.06.2017 ü. 1/5000-1/1000 ölçekli Sinekli Kemer Koruma Bandı Nazım ve Uygulama İmar Planları 'na plan uygulama hükmü olarak ilave edilmesine…" denilmektedir.

TALEP/SONUÇ: Tarafımızca Sinekli Kemer Koruma Bandının Bir Kısmının, İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.06.2020 Tarih, 5176 Sayılı Kararı Gereği Revize Edilmesine İlişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı teklifi ile ilgili plan değişiklik paftaları ve plan açıklama raporu yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuzun yapmış olduğu inceleme neticesinde: Sinekli Kemer Koruma Bandının revize edilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği oy birliği ile kabul edilmiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 09.09.2020 tarih ve 22 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.