2020 Eylül Ayı Meclis Kararları

Belediye Meclisinin 10.09.2020 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Eylül ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde Hukuk+Plan Bütçe Ortak Komisyonunun 09.09.2020 tarih ve 27 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK VE PLAN BÜTÇE ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 27

RAPOR TARİHİ: 09.09.2020

İLGİ: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.08.2020 tarih ve 18044 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısında;

“Yeni koronavirüs (COVID-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata olumsuz etkileri sıkıntılı bir şekilde yaşanmaktadır. Faaliyetlerimizin aksamaması ve Personel Maaş ve Cari Ödemelerde kullanılmak üzere bankalardan kullanılacak olan 3 yıla kadar vadeli 15.000.000.- TL tutarlı nakit kredilerin teminatına karşılık olarak İller Bankası A.Ş.'den (faiz hariç) 15.000.000.- TL (onbeşmilyontürklirası) TL gayri nakdi kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş'ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40'ın dışında ve %100'üne kadar ) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş 'ce talep edildiği taktirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılıcak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş'ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş'ye ipotek vermeye, Belediyemize her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.'ye yerkin ve temlik etmeye, Beleyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş'ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı 15.05.2020 tarih Mec : 93705234-105.04-2020/75 sayılı Meclis Kararı ile yetkilendirilmiştir.

Bu yetkilendirmenin İller Bankasından teminat mektubu olarak alınması hususunda yazımızın karar alınmak üzere Belediye Meclisi'ne havalesini; Olurlarınıza arz ederim. ” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı 15.05.2020 tarih, 2020/75 sayılı Meclis Kararı ile yetkilendirilmiş olup, faaliyetlerimizin aksamaması ve Personel Maaş ve Cari Ödemelerde kullanılmak üzere bankalardan kullanılacak olan 3 yıla kadar vadeli 15.000.000.- TL tutarlı nakit kredilerin teminatına karşılık olarak İller Bankası A.Ş.'den teminat mektubu alınması komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk+Plan Bütçe Ortak Komisyonunun 09.09.2020 tarih ve 27 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.