Belediye Meclisinin 10.03.2022 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Plan Bütçe Komisyonunun 09.03.2022 tarih ve 23 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 23

RAPOR TARİHİ : 09.03.2022

İLGİ : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 03.02.2022 tarih ve 55344 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğünün yazısında; “İcra İflas Kanunu'nun 82/1 maddesinde; Devlet malları ile mahsus kanunlarında, haczi caiz olmadığı gösterilen malların ve paraların haczinin mümkün olmadığı;

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15.maddesinin son fıkrasında ise '' Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirlerinin haczedilemeyeceği” açıklanmıştır.

İlgili kanunlara istinaden ekli listede belirtilen banka hesaplarının, kira-ecrimisil yerlerinin ve demirbaşlarımızda kayıtlı resmi araçların kamu yararına tahsisi hususunda 5393 sayılı kanun gereğince karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini;

Olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Müdürlük teklifi ekinde bulunan listede belirtilen banka hesaplarının, kira ecrimisil yerlerinin ve demirbaşlarımızda kayıtlı resmi araçların kamu yararına tahsisi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Plan Bütçe Komisyonunun 09.03.2022 tarih ve 23 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız