Belediye Meclisinin 10.03.2022 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 09.03.2022 tarih ve 78 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 78

Rapor Tarihi : 09.03.2022

Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 59295 sayı, 02.03.2022 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

07.03.2022 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi: 02.03.2022 tarihli ve 67829661115.01.0659136 sayılı yazı.

İlgi yazı ile fonksiyonlar arası dengesizliğin ortadan kaldırılması ve plan bütünlüğünün sağlanması amacıyla Göktürk Mahallesi, 1760-1766 parseller yanı tescil harici alan ile 238 ada 1 parsel ve yanındaki tescil harici alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği çalışmasının başlatılması hususunda başkanlık oluru alınmıştır.

Göktürk Yerleşkesi içinde yeşil alanların plan bölgesinin çeperlerinde değil nüfusun yoğun olarak yaşadığı alanlarda düzenlenerek, yapı yoğunluğunun azaltılması ve yeşil alanlara erişilebilirliğinin arttırılması, anılan analiz çalışmalarının hedeflerinden birisini oluşturmaktadır.

Göktürk Mahallesi, 1760 ve 1766 parseller yanı tescil harici alanların yapılaşması belirsiz olan konut alanında kalmakta olduğu görülmekte olup, 1760-1766 parsel yanı tescil harici alanların meri plan şartlarına göre konut alanı olarak yapılaşmasının mümkün olmadığından, bölgenin çeperinde yer alan 238 ada 1 parsel ile trampa yapılması uygun görülmektedir. Bu kapsamda, Göktürk Mahallesi 1760-1766 yanı kadastral boşluk park alanına, 238 ada 1 parsel kısmen E=1.10 Hmax=5 kat yapılanmalı konut alanı kısmen park alanına, 238 ada 1 parsel yanındaki tescil harici alan kısmen E=1.10 Hmax=5 kat yapılanmalı konut alanı kısmen spor alanına alınması düşünülmüştür.

TALEP/SONUÇ: Göktürk Mahallesi,1760-1766 parseller yanı tescil harici alanlar ve 238 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan plan değişikliği teklifinin incelenerek 3194 sayılı yasaya göre meclise havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuzun yapmış olduğu inceleme neticesinde: 1760-1766 parseller yanı tescil harici alanların yapılaşması belirsiz olan konut alanında kalmakta olması ve bu alanların meri plan şartlarına göre konut alanı olarak yapılaşmasının mümkün olmaması sebebiyle, söz konusu plan değişikliği ile bölgenin çeperinde yer alan 238 ada 1 parsel ile trampa yapılmasıyla yeşil alanların plan bölgesinin çeperlerinde değil nüfusun yoğun olarak yaşadığı alanlarda düzenlenerek, yapı yoğunluğunun azaltılması ve yeşil alanlara erişilebilirliğinin arttırılması sağlanmaktadır. Plan değişikliğinde, Göktürk Mahallesi 1760-1766 yanı kadastral boşluk park alanına, 238 ada 1 parsel kısmen E=1.10 Hmax=5 kat yapılanmalı konut alanı kısmen park alanına, 238 ada 1 parsel yanındaki tescil harici alan kısmen E=1.10 Hmax=5 kat yapılanmalı konut alanı kısmen spor alanına alınmıştır.

Göktürk Mahallesi, 1760-1766 Parseller yanı Tescil Harici Alan İle 238 Ada 1 Parsel ve Yanındaki Tescil Harici Alana ilişkin 1/1000 Ölçekli Plan Değişikliği incelenmiş olup; oy çokluğu ile kabulüne karar verilmiştir. Yüce meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 09.03.2022 tarih ve 78 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız