Belediye Meclisinin 10.03.2022 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Mart ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 09.03.2022 tarih ve 80 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 80

Rapor Tarihi : 09.03.2022

Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 59141 sayı, 02.03.2022 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

07.03.2022 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İlgi : a) 14.10.2021 tarihli yazı.

b) 08.11.2021 tarihli ve 67829661115.01.9941961 sayılı yazı.

c) 31.01.2022 tarihli ve 40522945115.01.99/ 54581 sayılı yazı.

ç) 25.02.2022 tarihli ve 6782966102058583 sayılı yazı.

Müdürlüğümüze gönderilen ilgi (a) yazı ile Topçular Mahallesi, 66 pafta, 402 ada, 124 parsel sayılı taşınmazı kapsayan alanda parselasyon yapılmasına ilişkin 15.07.1997 tarih ve 1411 sayılı Belediyemiz encümen kararının iptali istemiyle açılan davaya ait; İstanbul 9. İdare Mahkemesi 2012/1296 Esas, 2013/1758 Karar ve 30.10.2013 tarihli kararı ile idari işlemin iptaline karar verildiği, Danıştay Altıncı Dairesi 2014/1664 Esas, 2018/10628 Kararı ve 24.12.2018 tarihli kararı ile Yerel Mahkeme Kararı onandığı, son aşamada, Danıştay Altıncı Dairesi 2019/13294 Esas, 2021/8189 Karar ve 14.06.2021 tarihli kararı ile Belediyemiz karar düzeltme isteminin reddine karar verildiği ve Yerel Mahkeme tarafından verilen iptal kararının kesinleştiği belirtilerek, dava konusu taşınmazın bulunduğu parselin konut alanına alınması(parsel üretilmesi) ve tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi talep edilmiştir.

Konuya ilişkin, ilgi (a) yazı ekinde bulunan Kararlarla ilgili Hukuk İşleri Müdürlüğüne nihai görüşü ilgi (b) yazı ile sorulmuş olup ilgi (c) yazı ile Müdürlük cevabı tarafımıza iletilmiştir. Davacılar tarafından; 2981 sayılı Yasa uyarınca imar uygulaması yapılmasına dair 15.07.1997 gün ve 1411 sayılı encümen kararının davacıların maliki bulundukları Topçular Mahallesi, 66 pafta, 402 ada, 124 parsel sayılı taşınmaza ilişkin kısmının; dava konusu yerdeki binasını 05.05.1983 tarihindeki müracaat ile 2981 sayılı yasa kapsamında yasal hale getirdikleri; Belediyemizce dava konusu taşınmazın bulunduğu alanda 15.07.1997 tarih ve 1411 sayılı karar ile kabul edilen imar uygulaması işleminde…

... yok sayıldığı, şuyulandırma cetvellerinde 66 pafta, 402 ada, 124 parselde bulunan 3072 m2 alanlı taşınmazın 389/5072 hissesine karşılık olan 389,00 m2 yerinin tamamı bedele dönüştürüldüğü, Belediyemizin kendi adına yoldan ihdas ile parsel ihdas ettiği; sonuç olarak tüm bu işlemlerin yasal mevzuata aykırı olduğu iddiaları ile iptal davası açılmıştır. İstanbul 9.İdare Mahkemesi 2012/1296 Esas, 2013/1758 Karar ve 30.10.2013 tarihli kararında dava konusu idari işlemin iptaline karar vermiştir. Gerekçe olarak ise "...dava konusu uygulamaya giren davacılara ait parselin bedele dönüştürüldüğü, bedele dönüştürülen hissesinin büyüklüğünün bağımsız parsel oluşturulmasına uygun bir parsel büyüklüğüne sahip olduğu ve dava konusu imar uygulamasının dağıtım ilke ve esaslarına, uygulama tekniğine, mevzuata ve hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır... " denilmiştir. Yerel Mahkeme kararına karşı her ne kadar temyiz kanun yoluna müracaat etmek suretiyleitirazda bulunulmuşsa da Danıştay Altıncı Dairesi 2014/1664 Esas, 2018/10628 Karar ve 24.12.2018 tarihli kararı ile başvurumuzun reddine; Yerel Mahkeme kararının onanmasına karar vermiştir. Son aşamada ise tarafımızca her ne kadar karar düzeltme kanun yoluna başvurulmak suretiyle Yüksek Mahkeme kararına itiraz edilmişse de Danıştay Altıncı Dairesi 2019/13294 Esas, 2021/8189 Karar ve 14.06.2021 tarihli kararı ile karar düzeltme talebimizin reddi ile Yerel Mahkeme kararının kesinleşmesine karar vermiştir. Sonuç olarak dava Belediyemiz aleyhine sonuçlanmış ve 14.06.2021 tarihinde kesinleşmiştir.

Sonuç olarak; ilgi (a) yazı talep dilekçesi ve ilgi (a) eki yerel mahkeme kararları doğrultusunda mevcut durumda konut olarak kullanılan alanda parsel üretilmesi gerekmekte olduğundan, ilgi (ç) Başkanlık Oluru alınarak, taşınmazın Konut Alanı olarak planlandığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hazırlanmıştır.

TALEP/SONUÇ: Eyüpsultan İlçesi, Topçular Mahallesi, 66 pafta, 402 ada, 124 parsel sayılı taşınmazı kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin plan değişikliği paftası ve plan açıklama raporu yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuzun yapmış olduğu inceleme neticesinde: Topçular Mahallesi, 66 pafta, 402 ada, 124 parsel sayılı taşınmazı kapsayan alanda parselasyon yapılmasına ilişkin; 15.07.1997 tarih ve 1411 sayılı Belediyemiz encümen kararının iptali istemiyle açılan davaya ait, İstanbul 9. İdare Mahkemesi 2012/1296 Esas, 2013/1758 Karar ve 30.10.2013 tarihli kararı ile idari işlemin iptaline karar verildiği, Danıştay Altıncı Dairesi 2014/1664 Esas, 2018/10628 Kararı ve 24.12.2018 tarihli kararı ile Yerel Mahkeme Kararı onandığı, son aşamada Danıştay Altıncı Dairesi 2019/13294 Esas, 2021/8189 Karar ve 14.06.2021 tarihli kararı ile Belediyemiz karar düzeltme isteminin reddine karar...

… verildiği ve Yerel Mahkeme tarafından verilen iptal kararının kesinleştiğinden, dava konusu taşınmazın bulunduğu parselin konut alanına alınması ve tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerektiği, Bu bağlamda dava konusu taşınmazın “Konut Alanı” olarak planlandığı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hazırlandığı görülmüştür. Konut Alanı yapılaşma koşulları meri plandaki komşu parsellerdeki yapılaşma koşulu olan Bitişik Nizam, 3 Kat (B-3) ve H=9.50 olarak belirlendiği görüldüğünden Topçular Mahallesi, 66 Pafta, 402 Ada, 124 Parsel Sayılı Taşınmazı Kapsayan Alanda Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği incelenerek; oy birliği ile kabulune karar verilmiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 09.03.2022 tarih ve 80 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız