Belediye Meclisinin 05.01.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 03.01.2017 tarih ve 92 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 92

RAPOR TARİHİ: 03.01.2017

İLGİ: Teftiş Kurulu Müdürlüğünün 05.12.2016 tarih ve 28263 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Teftiş Kurulu Müdürlüğü yazısında; “Belediye Meclisinin 04/02/2016 tarih ve Mec:93705235-301.05-2016/20 sayılı kararı ile onaylanan Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin ekli tabloda belirtilen maddelerinde, teklif bölümünde belirtilen şekilde düzenleme yapılması hususlarının onaylanmasını ve yapılan değişikliklerin yerleriine işlenmesini teminen yazımız ve ekinin Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; teklifin Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 03.01.2017 tarih ve 92 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.