Belediye Meclisinin 05.01.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Plan Bütçe Komisyonunun 04.01.2017 tarih ve 19 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 19

RAPOR TARİHİ: 04.01.2017

İLGİ: İnsan Kayn. ve Eğt. Müdürlüğünün 27.12.2016 tarih ve 30373 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısında; “Belediyemizde 5393 sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesi kapsamında 2016 yılında çalıştırılan sözleşmeli personelden 2017 yılında da görevlerine devam etmeleri uygun görülenlerin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 12.01.2016 tarih ve 79847095-010.06.02-[115708-184]-356 sayılı genelgesinden anlaşılacağı üzere, net ücretlerinin tespitine ilişkin yetkili meclis kararının Ocak ayı içerisinde alınması ve ilgililerle sözleşme yenileme işlemlerinin de 01.01.2017 tarihi itibariyle tamamlanması gerekmektedir.

5393 Sayılı Belediye Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında "…. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilerek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclisi kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usule göre tespit olunur. Bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak personel için İçişleri Bakanlığı unvanlar itibariyle sınırlama getirebilir." denilmektedir.

Ayrıca Maliye Bakanlığının 12.01.2016 tarih ve 79847095-010.06.02-[115708-184]-356 sayılı Genelgesinde Maliye Bakanlığı tarafından her yıl Ocak ayının ilk haftası açıklanan sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilecek unvanlar ile taban ve tavan fiyat aralığının esas alınarak ödenecek net ücret tespitinin ilgili kurumların yetkili meclisleri tarafından yapılacağı belirtilmiştir.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda Belediyemiz birimlerinde 2016 yılında çalıştırılan Sözleşmeli Personelden ek listede belirtilen ve 01.01.2017 tarihi itibariyle görevlerine devam etmeleri uygun görülenler ile 2017 yılında Belediyemizde sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilecek unvanlar da yeni çalıştırılacak personeller için Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2017 yılı için belirleyeceği tarifenin dikkate alınarak unvanlarına göre sözleşmeli personel ücretlerinin tavan fiyat üzerinden verilmesi için yazımızın Belediye Meclisine havalesini;

Olurlarınıza arz ederim. ”

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Belediyemiz birimlerinde 2016 yılında çalıştırılan Sözleşmeli Personelden ek listede belirtilen ve 01.01.2017 tarihi itibariyle görevlerine devam etmeleri uygun görülenler ile 2017 yılında Belediyemizde sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilecek unvanlar da yeni çalıştırılacak personeller için Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2017 yılı için belirleyeceği tarifenin dikkate alınarak unvanlarına göre sözleşmeli personel ücretlerinin tavan fiyat üzerinden verilmesinin kabulü uygun görülmüş olup,

Takdiri Meclise arz olunur.

KARAR :

Plan Bütçe Komisyonunun 04.01.2017 tarih ve 19 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.