Belediye Meclisinin 05.01.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk ve Plan Bütçe Ortak Komisyonunun 04.01.2017 tarih ve 17 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

HUKUK+PLAN BÜTÇE ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 17

RAPOR TARİHİ: 04.01.2017

İLGİ: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.01.2017 tarih ve 12 sayılı yazı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısında; “5393 sayılı Belediye Kanunu'nun borçlanma başlıklı 68. maddesi "Belediye görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla kanun çerçevesinde usul ve esaslara göre borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç edebilir" denilmektedir.

19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı orman köylülerinin kalkınmalarının desteklenmesi ve hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi ile hazineye ait tarım arazilerinin satışı hakkında kanun, 2/B alanlarında bulunan taşınmazların güncelleme listeleri veya kadastro tutanaklarında ismi geçen kişilere veya bunların kanuni mirasçılarına doğrudan satılacağına ilişkin hükümler içermektedir.

Bahsi geçen kanuna istinaden satın alma başvurusunda bulunduğunuz İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Göktürk Mahallesinde bulunan 157 Ada, 7 Parsel numaralı 9.912,83 m2 yüzölçümlü yerin çıkan bedelinin ödenebilmesi için İller Bankası, Kamu ve Özel Bankalardan borçlanma yolu ile teminat mektubu veya krediye ihtiyaç duyulmuştur.

İlgili kanuna istinaden yasal koşullara uygun olmak kaydıyla kapsamı, süresi ve zamanı Belediye Başkanı tarafından belirlenmek üzere Belediye Başkanına yetki verilerek kredinin kullanılması hususunda yazımızın karar verilmek üzere Belediye Meclisi'ne havalesini;

Olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüp İlçesi, Göktürk Mahallesinde bulunan 157 Ada, 7 Parsel numaralı 9.912,83 m2 yüzölçümlü yerin çıkan bedelinin ödenebilmesi için İller Bankası, Kamu, Özel Bankalardan Kapsamı, Süresi ve Zamanı Belediye Başkanı tarafından belirlenmek üzere en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin 213 sayılı V.U.K. göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla arttırılan miktarın yılı içinde toplam %10 unu geçmemek üzere ilgili kanuna istinaden yasal koşullara uygun olmak kaydıyla kapsamı, süresi ve zamanı Belediye Başkanı tarafından belirlenmek üzere Belediye Başkanına yetki verilerek kredinin kullanılmasının kabulü komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk ve Plan Bütçe Ortak Komisyonunun 04.01.2017 tarih ve 17 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.