Belediye Meclisinin 05.01.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Ocak ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Plan Bütçe Komisyonunun 04.01.2017 tarih ve 18 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 18

RAPOR TARİHİ: 04.01.2017

İLGİ: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26.12.2016 tarih ve 30318 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısında; “5393 sayılı Belediye Kanununun 51 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında " Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir. Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla Belediye Meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir." hükmü yer aldığından;

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde Zabıta Müdürlüğü personelimizin fazla çalışma maktu mesai ücretlerinin 2017 yılı bütçe kanunu ek cetvellerinde belirtilen en üst miktar üzerinden verilmesini ve teklif karar şeklinde karara bağlanması için yazımızın Belediye Meclisine havalesini;

Olurlarınıza arz ederim.”

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Zabıta Müdürlüğü personelimizin fazla çalışma maktu mesai ücretlerinin 2017 yılı bütçe kanunu ek cetvellerinde belirtilen en üst miktar üzerinden verilmesinin kabulü uygun görülmüş olup,

Takdiri Meclise arz olunur.

KARAR :

Plan Bütçe Komisyonunun 04.01.2017 tarih ve 18 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.